Sökning: "mänskliga behov Maslows behovstrappa"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden mänskliga behov Maslows behovstrappa.

 1. 1. Hur medarbetares motivation påverkas av omorganisationer i en komplex och föränderlig värld : En fallstudie av en stabsenhet på ett tjänstemannakontor i en svensk kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonas Rohdin; Linnéa Grann; [2022]
  Nyckelord :Omorganisation; Förändring; Motivation;

  Sammanfattning : I takt med att världen blir mer globaliserad ökar kraven på förändring vilket innebär fler omorganisationer (Braun et al. 2017). LÄS MER

 2. 2. Vilka yttre faktorer är av betydelse för personalengagemang enligt mellanchefer på medelstora till stora organisationer? : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jennifer Leivald; Sulin Yusuf Rasit; [2020]
  Nyckelord :Employee Engagement; Employee Motivation; Organizational Effectiveness; Key Performance Indicators; Performance Measures; Burnout; MBI-GS; Maslow s Hierarchy of Needs; Personalengagemang; personalmotivering; organisatorisk effektivitet; KPI; prestationsmått; utbrändhet; MBI-GS; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka yttre faktorer som är av betydelse för personalengagemang och hur dessa är av betydelse för personalengagemang enligt mellanchefer på medelstora till stora organisationer. Metod: Metodvalet för studien utgår från ett kvalitativt, socialkonstruktionistiska perspektiv med tio semistrukturerade intervjuer med mellanchefer på medelstora till stora organisationer. LÄS MER

 3. 3. Skolprestationer och Uppväxtvillkor i Sverige och Thailand : En Comparative Study Through the Lens of Maslow's Hierarchy of Needs

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mikael Falk; [2019]
  Nyckelord :Maslow; Uppväxt; Betyg; Sverige; Thailand; Fysiska behov; Trygghet; Gemenskap; Uppskattning; Självförverkligande;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes om det finns sammanband mellan studieresultat och uppväxtvillkor i två länder med olika kulturer. Uppväxtvillkoren representerades av Maslows behovstrappa som genom fem olika kategorier förklarar mänskliga behov. LÄS MER

 4. 4. Turkiet efter det senaste politiska kaoset : Har detta påverkat svenskturkarnas resmönster till hemlandet?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Filippa de Vale; Eden Zekarias; [2017]
  Nyckelord :Turkey; Turks; Swedish Turks; Tourism; Terrorism; Tourism and Terrorism; Tourism and Terrorism in Turkey; Human Needs; Maslow s hierarchy of needs; Media and political instability; Turkiet; turkar; svensk-turkar; turism; terrorism; turism och terrorism; turism och terrorism i Turkiet; mänskliga behov Maslows behovstrappa; media och politisk instabilitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om Turkiets nuvarande politiska situation påverkar svensk-turkars vilja att åka till sitt ursprungsland. Den metod som har använts i denna undersökning är både en kvalitativ och en kvantitativ metod. De teorier som författarna har använt inkluderar bland annat Maslows behovspyramid, Hsu et al. LÄS MER

 5. 5. Belöningens roll - En studie om motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Bartholdsson; Tobias Pauli; [2014-01-22]
  Nyckelord :Belöning; Roll; Maslow;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Belöningar används ofta som ett hjälpmedel till att motivera de anställda och få dem att agera i företagets intresse. För att åstadkomma ett bra samspel behöver organisationen ha förståelse för hur belöningar kan bidra till motivation. Men vad som motiverar de anställda kan skilja sig åt. LÄS MER