Sökning: "mänskliga rättigheter och företag"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden mänskliga rättigheter och företag.

 1. 1. Mänskliga rättigheter i skuggan av företagande? : En analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Lundström; [2021]
  Nyckelord :FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; Sveriges implementering av UNGP; mänskliga rättigheter; nationell handlingsplan; John G. Ruggie.; Law and Political Science; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sverige är ett av få länder som har tagit fram en nationell handlingsplan för att omsätta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå. FN:s vägledande principer skapar inga nya folkrättsliga förpliktelser, utan uppmuntrar endast stater att ta fram nationella handlingsplaner för att omsätta principerna på nationell nivå. LÄS MER

 2. 2. Årsredovisningslagens påverkan på företags hållbarhetsrapporter inom dagligvaruhandeln. - En studie om effekterna av den nya hållbarhetsredovisningslagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Marcus Andersson; Joel Rikarsson; [2021]
  Nyckelord :grocery store industry; sustainability reporting; regulation; legitimacy; isomorphism; dagligvaruhandel; hållbarhetsredovisning; reglering; legitimitet; isomorfism; Årsredovisningslagen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga vilka effekter lagen om hållbarhetsredovisning (SFS 1995:1554, 6 kap. 10-14 §§) har haft på Icas, Coops, Axfoods och Lidls hållbarhetsrapporter samt vilka andra faktorer som påverkat hållbarhetsrapporternas utveckling mellan åren 2016 och 2018. LÄS MER

 3. 3. Mänskliga rättigheter men omöjliga skyldigheter? En studie av den internationella regleringen av företags skyldighet att respektera mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Floruta Juhlin; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; mänskliga rättigheter; human rights law; UNGP; UN Guiding Principles on Business and Human Rights; business and human rights; transnational corporations; transnationella företag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transnational corporations are today in general not considered to be obligated under international law to respect human rights. In states where the protection of human rights through national law is weak corporations thus may violate human rights without risking becoming subjects to legal santioncs. LÄS MER

 4. 4. Jurisdiktionens gränser för hållbar bolagsstyrning : Om företags tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet i globala värdekedjor samt svenska rättssystemets möjlighet till utövande av extraterritoriell jurisdiktion

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Jensen; [2021]
  Nyckelord :Jurisdiktion; hållbar bolagsstyrning; EU; forum av nödvändighet; mänskliga rättigheter; EKMR;

  Sammanfattning : De globala försörjningskedjorna för transnationella företag är komplexa och invol-verar ofta många produktionsnivåer som sträcker sig över flera jurisdiktioner. Flera av europeiska företag köper leveranser från entiteter baserade i tredje länder med svagare kapacitet att tillförsäkra de sociala, mänskliga rättigheterna eller miljönor-mer där identifiering och begränsning av relaterade risker och påverkan är svag. LÄS MER

 5. 5. Årsredovisningslagens påverkan på företags hållbarhetsrapporter inom dagligvaruhandeln - En studie om effekterna av den nya hållbarhetsredovisningslagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Marcus Andersson; Joel Rikardsson; [2021]
  Nyckelord :grocery store industry; sustainability reporting; regulation; legitimacy; isomorphism.; dagligvaruhandel; hållbarhetsredovisning; reglering; legitimitet; isomorfism; Årsredovisningslagen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga vilka effekter lagen om hållbarhetsredovisning (SFS 1995:1554, 6 kap. 10-14 §§) har haft på Icas, Coops, Axfoods och Lidls hållbarhetsrapporter samt vilka andra faktorer som påverkat hållbarhetsrapporternas utveckling mellan åren 2016 och 2018. LÄS MER