Sökning: "mänskliga rättigheter reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden mänskliga rättigheter reflektion.

 1. 1. Non refoulement-principen och statligt ansvar. En argumentationsanalys av non refoulement-principen i EU-Turkiet-avtalet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jonathan Dahl Hill; [2019]
  Nyckelord :EU-Turkey deal; Non refoulement; Refoulement; European Union; Turkey; Human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europa överrumplades av en stor flyktingström 2016, med resultat av detta så skrev Europas medlemsstater ett avtal med Turkiet den 18 mars samma år. Avtalet och dess legalitet debatteras och otydlighet genomsyrar debatten. Det finns många åsikter och argument kring avtalets giltighet samt huruvida non refoulement-principen följs. LÄS MER

 2. 2. Om vi bygger upp starka barn behöver vi inte ’’fixa’’ brutna vuxna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Miqaela Lund; [2019]
  Nyckelord :bowlbys anknytningsteori; bemötande; mänskliga rättigheter; olikheter; inkludering; bindning; anknytning; förskoleverksamhet; intervjustudie;

  Sammanfattning : Inledning Bowlbys anknytningsteori utgår från anknytningens eller bindningens betydelse för det lilla barnets mentala utveckling. Den emotionella bindningen till modern (eller annat modersubstitut) anses grundläggande för barnets fortsatta psykiska hälsa, utan den trygga tillgivna bindningen blir inte närhetsbehovet hos det lilla barnet tillfredsställt och blir då reagerar barnet med att då senare i livet vända sig till brottslighet, detta enligt Bowlbys egna observationer hos unga som begått brott (Perris, ss. LÄS MER

 3. 3. Säkerhet för vem? : en kritisk diskursanalys av FNs resolutioner och fredsplaner för Syrien ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emmanuelle Texier; [2016]
  Nyckelord :International Syria Support Group; syriska kvinnor; säkerhet; statscentrerad säkerhet; fredsprocess; Action Group for Syria; FNs säkerhetsråd; kritisk diskursanalys; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : En fredsprocess i Syrien måste garantera trygghet och säkerhet för alla, vilket inte minst inne-bär att ta i beaktande de särskilda säkerhetshot som kvinnor står inför i egenskap av att vara kvinnor. Denna undersökning kommer att granska FNs säkerhetsråds resolutioner och Action Group for Syrias och International Syria Support Groups fredsplaner från 2015 och 2016 som har till syfte att skapa fred i Syrien, för att se om och i så fall på vilket sätt som den förmed-lade diskursen uttrycker en statscentrerad säkerhetssyn som marginaliserar syriska kvinnors säkerhetsbehov. LÄS MER

 4. 4. Ett kolonialt förtryck? : en kritisk diskursanalys av FN generalförsamlingens resolutioner gällande humanitär assistans till palestinska flyktingar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emmanuelle Texier; [2016]
  Nyckelord :kritisk diskur-sanalys; postkolonialism; Mänskliga rättigheter; Human rights; UNRWA; FN resolutioner; Palestinska flyktingar; FNs generalförsamling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Palestinska flyktingar i hela mellanöstern lever beroende av hjälpinsatser från FN organisationen UNRWA. Det innebär att FNs generalförsamling har en unik maktposition gentemot de palestinska flyktingarna i egenskap av att vara det organ som definierar och utformar UNRWAs mandat. LÄS MER

 5. 5. Mänskliga Rättigheter i T 4028-07 & T 58-96 : en analys av Nordmalingsmålet & Härjedalsmålet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Beatrice Ölund; [2015]
  Nyckelord :Vinterbetesrätt; Mänskliga Rättigheter; Ursprungsbefolkning; Samer; Minoritet; human rights; Rennäring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samer är Sveriges ursprungsbefolkning och har därför vissa rättigheter knutna till detta, bland annat har de rätt till land och vatten för att kunna upprätthålla och utveckla sina traditioner och sin kultur, en del av detta är renskötseln, som kan innebära säsongsbundna flyttningar med renar ner till kustlandet. Rättigheterna grundas i att renskötsel bedrivits över lång tid och även om det inte alltid varit fråga nedskrivna lagar så har de framträtt som rättigheter. LÄS MER