Sökning: "mänskligt samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden mänskligt samspel.

 1. 1. Ungdomars identitet och attityder på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rani Kerio; [2023-08-29]
  Nyckelord :Attityd; identitet; mänskligt samspel; rollövertagande; socialt fält och sociala medier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att sociologiskt analysera relationen mellan sociala medier och ungdomars identitetsskapande samt ungdomars upplevelser av sociala medier i relation till identitetsskapande. Frågeställningar: - Hur ser relationen ut mellan ungdomars identitet och sociala medier som ett socialt fält? - Hur upplever ungdomar att sociala medier påverkar deras identitetsskapande? Metod och material: För att erhålla ett tydligt resultat har tillvägagångssättet varit genom en kvalitativ metod som innebar semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter mellan 17– 19 år gamla, detta för att få en djupare förståelse för ungdomars identitet och framför allt deras upplevelser på sociala medier. LÄS MER

 2. 2. "Larvar har ju inga kläder på riktigt" : Antropomorfism för lärande av biologi i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Jansson; Emma Westman; [2023]
  Nyckelord :Anthropomorphism; bilogy; early childhood education; teaching; anthropomorphic childrens literature; Antropomorfism; biologi; förskola; undervisning; antropomorfisk barnlitteratur;

  Sammanfattning : Abstract The pupose of the study was to increase knowledge about how anthropomorphism can support preschool children´s learning about the developmentstages of the butterfly in a teaching situation with anthropomorphic children´s literature, investigative booktalk and concrete material. To answer the purpose, questions were needed that povided answers to what kind of learning that occurred in relation to the prior knowledge and how the children´s learning was characterized in their retelling. LÄS MER

 3. 3. "Samverkan - det är grundpelaren" : En kvalitativ studie utifrån samverkan mellan specialpedagoger och lärare runt det proaktiva arbetet på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susan Verlinden; Annica Thörn; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Thörn, Annica och Verlinden, Susan (2022). ”Samverkan - det är grundpelaren.” Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. "Muhammedkrisen" : En undersökning av yttrandefrihetens gränser ur ett rättviseperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mazyar Saffar; [2021]
  Nyckelord :Yttrandefrihetens gränser; yttrandefrihet; Muhammedkarikatyrerna; Muhammedkrisen; rättighetskonflikt;

  Sammanfattning : Var går gränserna för vår rätt till yttrandefrihet? En tillsynes enkel fråga som dock inte erbjuder några enkla svar. Gränsdragning är ett resultat av mänskligt samspel. Olika filosofiska perspektiv och principer ger olika svar i fråga om när det är tillåtet med statlig inblandning för att begränsa rätten till yttranden. LÄS MER

 5. 5. Att se konflikter som ett mänskligt samspel : En kvalitativ forskningsstudie om fyra högstadielärares förhallningssätt till kontroversiella frågor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Samantha Nur; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien har fyra högstadielärare deltagit i en fokusgrupp för att samtala om deras förhållningssätt i mötet med kontroversiella frågor, utifrån tre fallbeskrivningar från religiös och konfliktfylld natur. Resultatet har analyserat ifrån en agonistisk utgångspunkt som synliggör att det är naturligt med konflikter i ett mänsklligt samspel. LÄS MER