Sökning: "märkes konkurrens"

Hittade 1 uppsats innehållade orden märkes konkurrens.

  1. 1. Illojal konkurrens som skälig grund - en studie av gränsen mellan varumärkeshavares exklusiva rätt och parallellimportörers tillåtna agerande i marknadsföring

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sophia Tobieson; [2002]
    Nyckelord :Konkurrensrätt; Civilrätt; oklassificerad; EG-rätt; Immaterialrätt; Marknadsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Till skillnad från marknadsrätten utgör varumärkesrätten idag en fullständigt harmoniserad rättsordning. En grundläggande princip inom varumärkes-rätten är att en varumärkeshavares ensamrätt konsumeras när han sätter en märkt vara på marknaden. LÄS MER