Sökning: "mätbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet mätbarhet.

 1. 1. Kriskommunikation på sociala medier under pandemier som Covid-19 : En kvalitativ innehållsanalys baserad på semistrukturerade intervjuer av yrkesverksamma kommunikatörer.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Essén; Isa Ekblad; [2021]
  Nyckelord :Crisis communication; Social media; Factors; The profession of communicators; Covid-19-pandemic; Kriskommunikation; Sociala medier; Faktorer; Yrkesgruppen kommunikatörer; Covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Under år 2020 drabbades världen av en pandemi, ett omfattande virus vid namn Covid-19 som har påverkat både organisationer och individer runt om i världen negativt, vilket har krävt att värdet av en lyckad kriskommunikation varit stor för organisationer. På grund av detta är det viktigt att organisationen har kunskap i hur de ska anpassa sin kriskommunikation i sociala medier efter den typen av kris som Covid-19-pandemin är. LÄS MER

 2. 2. Konsten att balansera : Waldorflärares uppfattningar om kunskapsbedömningar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elina Dagaris; [2020]
  Nyckelord :Utbildning; professionalism; kunskapsbedömningar; waldorfpedagogik; lärare;

  Sammanfattning : Denna studie rör waldorflärares uppfattningar om kraven på och arbetet med kunskapsbedömningar, samt vilken betydelse dessa har för lärarnas professionella handlingsutrymme, mot bakgrunden av ökade krav på mätbarhet i utbildning. Tio waldorflärare, verksamma på högstadiet, har intervjuats och en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) av deras berättelser har gjorts. LÄS MER

 3. 3. Jacka - Juni - 2020

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :John Claesson; [2020]
  Nyckelord :Textile; clothing; design; craft; Textile craft; material; sloyd; Stockholm; Sweden; Textil; kläder; design; hantverk; textilt hantverk; bruksföremål; mått; måttenhet; mätbarhet; aln; alnmåttet; växtfärgning; material; materiel; slöjd; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : I ett projekt under våren 2020 utformades en metod för att skapa klädesplagg, och en jacka producerades. Jacka - Juni - 2020 ställer sig frågande till modernitetens värderande och standardiserande efter siffror. LÄS MER

 4. 4. Att mäta med stadslivet som insats : en validitets- och reliabilitetsanalys av ett verktyg som kvantifierar sociala värden i urban miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Lövgren; Ida Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadsplanering; kvantifieringsverktyg; stadsliv; urbana miljöer; sociala värden; social hållbarhet; hållbarhet; mäta; mätbarhet; omätbar; kvalitativ; kvantitativ; kvantifiering; validitet; reliabilitet; expertkunskap; demokrati;

  Sammanfattning : Samhället förlitar sig idag mer och mer på att mätbara variabler ska kunna fånga och förenkla den komplexa värld vi lever i. Människan vänder sig till kalkylerande metoder och går mot en “pedantisk byråkrati” där generaliseringen får oss att förlora det unika i situationer och individer (Bornemark 2018). LÄS MER

 5. 5. Att göra läsningen angelägen : Didaktiska möjligheter och hinder i arbetet med att väcka elevers intresse för läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Ekenhill; [2020]
  Nyckelord :didaktik; läsintresse; läslust; förskoleklass till gymnasium; förebyggande specialpedagogik; den didaktiska reliefen;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om möjligheter och hinder i lärares arbete med att skapa läsintresse hos elever med varierad språklig bakgrund och förmåga. Tidigare forskning, internationella och nationella granskningar och rapporter påvisar en trend av ett sjunkande intresse för läsning bland våra elever och forskning kring hur trenden kan vändas efterfrågas. LÄS MER