Sökning: "mätbart"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet mätbart.

 1. 1. Det enda som krävs är rätt mätmetod : En intervjustudie om HR-representanters uppfattning om och inställning till mätning av humankapital

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jennie Lundvall; Melker Selin; [2019]
  Nyckelord :personalnyckeltal; humankapital; HR-transformation; värdeskapande; nyinstitutionell teori; legitimitet; HRM; isomorfism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmarknaden har gått från att vara industrifokuserad till att bli tjänstefokuserad där individen och dess kompetenser står i fokus. Arbetstagaren och dess inneboende kompetens blir därav organisationens viktigaste resurs. LÄS MER

 2. 2. Kan värdegrundsarbetet kommuniceras likvärdigt med kunskapskraven? : En vetenskaplig essä om sökandet efter en pedagogisk blick på utbildning som värdesätter människor som komplexa varelser och inte bara vissa mätbara delar av oss.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niklas Soukka; [2019]
  Nyckelord :Basic values work; knowledge requirements; pedagogy of interruption; interculturality; intersectionality; majority culture; subjectification; qualification; socialization; uniqueness; action; self-esteem; learnification; Värdegrundsarbete; kunskapskrav; avbrottets pedagogik; interkulturalitet; intersektionalitet; majoritetskultur; subjektifiering; kvalificering; socialisation; unikhet; handlande; självkänsla; lärifiering;

  Sammanfattning : In my essay, I will explore how, as a primary teacher in a leisure home, I may try to communicate the value base we are to convey equal to the central content. It is in the sign of measurability that the school is now in the approach we applied to the students, that they have also begun to apply to themselves and their fellow human beings. LÄS MER

 3. 3. The Use of Industrial Performance Measurements : A Case Study of a Manufacturing Organization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linnéa Björkman; [2019]
  Nyckelord :Performance Measurements; Manufacturing Organization; Measures; Communication; Design Criteria; D.C list; Follow-Up; Nyckeltal; Designparametrar; Tillverkningsindustri; Kommunikation; Ny Lista; Följa upp;

  Sammanfattning : Performance measurements are used as evaluation tools in manufacturing organizations. The use of performance measurements should provide useful information regarding organizational performance. A challenge for manufacturing organizations is to translate the performance in an organization to quantifiable measures. LÄS MER

 4. 4. Med eller utan brus? : En studie om ordavkodning, läsförståelse och arbetsminne.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Bodil Rothén; Ellen Torstensson Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsminne; auditivt vitt brus; dyslexi; fonologiska svårigheter; komorbiditet; koncentrationssvårigheter; läsförståelse; läs- och skrivsvårigheter; ordavkodning; visuellt pixel-brus; uppmärksamhetssvårigheter;

  Sammanfattning : När vi som lärare och blivande speciallärare ser att den beprövade erfarenheten inte räcker för att alla elever ska nå en snabb och säker ordavkodning behöver vi kunskap baserat på vetenskaplig grund för att kunna ge elever i läs- och skrivsvårigheter rätt stöd och hjälp vilket är en utmaning för lärare och forskare. Då tidigare forskning har visat att ett auditivt vitt brus har en påverkan på koncentrationen för elever med ADHD, skulle det också, med tanke på komorbiditeten mellan läs- och skrivsvårigheter och uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter kunna ha en liknande effekt på läsning för elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet, håller det hela vägen? : En diskursanalys av begreppets praktiska tillämpning

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Fanny Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :Social hållbarhet; diskursteori; diskursanalys; markanvisning; Fokus Skärholmen;

  Sammanfattning : Social hållbarhet är ett begrepp som står högt på agendan på såväl global som lokal nivå, och diskuteras idag som en självklar del i stadsutvecklingsprojekt. Dess kvalitativa karaktär medför svårigheter i att definiera och göra det mätbart, vilket ställer till med problem när det ska tillämpas. LÄS MER