Sökning: "mätmetoder validering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden mätmetoder validering.

 1. 1. Estimation of Blocked Forces in an Assembly with Rear Drive Unit as a Source

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Srujeeth Khanna Bala; [2021]
  Nyckelord :Component based TPA; source characterized forces; FEM; Contact forces; ISO20270:2019; Blocked forces; Automotive; NVH; sound and vibration; komponentbaserad TPA; karaktärisering av bullerkällor; FEM; kontaktkrafter; blockerade krafter; bilindustri; ljud och vibrationer; ISO20270:2019;

  Sammanfattning : Experimental validations are widely used for studying dynamic structural behaviors and these studies involve defining the structures completely as being used in real time. While in numerical simulations such detailed features are not specified to ease the computation, thereby deviating from accurate results. LÄS MER

 2. 2. Att mäta utsatthet för mobbning på arbetsplatsen : Svensk översättning och validering av skala

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Isabelle Westner; [2017]
  Nyckelord :Vuxenmobbning; Arbetsplatstrakasserier; Negative Acts Questionnaire revised; NAQ-R; NAQ-R-S; mobbningsskala;

  Sammanfattning : Mobbning på arbetsplatsen kan definieras som återkommande psykiska kränkningar, ofta riktade mot en person från en eller flera kolleger. Dessa handlingar sker frekvent och över en längre period. Konsekvenser till följd av mobbning är psykiska, psykosomatiska och sociala besvär. LÄS MER

 3. 3. VALIDERING AV MÄTMETODER VID AMBULATORISK BLODTRYCKSMÄTNING

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Faleh; [2017]
  Nyckelord :Blodtryck; Ambulatoriskt blodtrycksmätning; automatisk blodtrycksmätning; manuell blodtrycksmätning;

  Sammanfattning : Hypertoni innebär förhöjt blodtryck. Det utgör en riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdomar och njursjukdomar. Därför det är viktigt att diagnoserna hy-pertoni genom blodtrycksmätning. Blodtryck kan mätas båda automatisk och ma-nuellt. LÄS MER

 4. 4. Mätning av viskositet på stärkelse

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mikael Löfgren; [2015]
  Nyckelord :Starch; viscosity; measurement; analytical chemistry; method development; validation.; Stärkelse; viskositet; mätmetoder; analytisk kemi; metodutveckling; validering.;

  Sammanfattning : Stärkelse används vid papperstillverkning för att öka styrkeegenskaperna hos pappret. Denna stärkelse kan av olika anledningar brytas ned och bli sämre, då främst på grund av bakterier. Detta kan leda till försämrad papperskvalitet och i värsta fall kassationer av slutprodukten. LÄS MER

 5. 5. Validering av delskalan Emotionell Reglering från Social Competence Scale inom projektet PsPATHS i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Fanny Gulliksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utvärderandet av instrument och metoder är väsentligt för att avgöra validiteten och reliabiliteten av studiers resultat. I den här studien utvärderades delskalan Emotional Regulation. LÄS MER