Sökning: "mål i särskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden mål i särskolan.

 1. 1. Utmaningar i särskolan : En intervjustudie med speciallärare kring deras upplevelse av samhällskunskapsämnet i särskoleverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning; Jönköping University/HLK, Skolnära forskning; Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Astrid Stedt; [2021]
  Nyckelord :intellectual disability; special school; special needs; social studies och citizenship education; särskola; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; kunskapsutveckling och kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Beteckningen särskola etablerades 1955 och har sedan 1985 varit inskriven i Skollagen. Särskoleverksamheten är en skolform vid sidan av den ordinarie skolverksamheten och är avsedd för elever med intellektuella funktionsnedsättningar som inte bedöms klara av att följa den ordinarie undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Hur kan UX-metodik komplettera existerande stöd för utvärdering av digitala lärresurser i särskolan? : En jämförelse mellan gränssnittsinspektion och SPSM analysschema

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Bergh; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; digital lärresurs; särskolan; heuristisk utvärdering; tumregel; gränssnittsinspektion;

  Sammanfattning : Regeringens mål med digitaliseringen är att Sverige ska vara ledande i utvecklingen för den. Det finns en hög efterfrågan på digital kompetens och beställarkompetensen för digitala lärresurser. Detta inkluderar hur pedagoger använder, utvärderar och väljer ut lärresurser för sina elever. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation som är betydelsefull för elevernas kunskapsutveckling i särskolan : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Irina Hägg; Nina Lindström; [2020]
  Nyckelord :bildstöd; kognitiv funktionsnedsättning; lärandet; särskola; tecken som stöd; tydligheten;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att utveckla kunskaper om sambandet mellan lärares val av kommunikationssätt och kunskapsutvecklingen hos elever med kognitiv funktionsnedsättning. Detta genom att undersöka vad lärare i särskolan använder för kommunikationsverktyg, och vilka kommunikationssätt som bidrar till att eleverna ska nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål. LÄS MER

 4. 4. En studie i hur skolan tillgodoser behovet av tydliggörande pedagogik för elever med autism

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anneli Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Autism; grundskola; grundsärskola; inkludering; TEACCH; tydliggörande pedagogik; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Skolans inkluderingsuppdrag bygger på idén om en undervisning som passar olika studenter. Trots detta bedrivs undervisning vanligtvis utifrån en föreställning att alla elever har en bra kommunikativ förmåga och goda förutsättningar att lära sig i sociala sammanhang. LÄS MER

 5. 5. På väg mot formativ bedömning : En kvalitativ studie av sju pedagogers tankar och arbetssätt i särskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elisabet Holst; Jennie Weiderup; [2019]
  Nyckelord :Feedback; formativ bedömning; kamratbedömning; proximala utvecklingszonen självbedömning; särskola;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to examine how teachers in special needs school work with formative assessment. We have used a qualitative approach and conducted interviews to get answers to our questions. LÄS MER