Sökning: "mål metod resurs"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden mål metod resurs.

 1. 1. Delägarna i Snefringe Häradsallmänning - synen på skogens värden

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Viktorsson Martin; [2019]
  Nyckelord :ekonomiska värden; ekologiska värden; sociala värden;

  Sammanfattning : The present study focused on the shareholders (one share equals one mantal in Swedish) among Snefringe häradsallmänning. Snefringe is most easily described as a privately-owned community forest that conducts active forestry. Snefringes present land holdings is approximately 7 800 hectares and the number of shareholders is approximately 540. LÄS MER

 2. 2. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Eriksson; [2019]
  Nyckelord :permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. LÄS MER

 3. 3. "För att få godkänt" : En studie om gymnasieelevers motivation till ämnet matematik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Viktor Larsson; Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielever; matematik; motivation; självreglerat lärande;

  Sammanfattning : Allt för många elever anser att matematiken idag är understimulerande, tråkig och de har svårt att hitta ett syfte nu och senare i livet. Detta kan leda till att motivationen blir lidande då de inte ser någon mening med matematiken. LÄS MER

 4. 4. Det rättsliga skyddet mot överfiske : Styrmedel för att kontrollera yrkesfisket

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Överfiske; fiskeripolitik; fishery policies; individuella överförbara kvoter; ITQ; eco-certification; miljömärkning; MSC- certification;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport har varit att redogöra för och analysera gällande rätt på internationell nivå, EU-nivå och nationell nivå och att undersöka de styrmedel som verkar för att motverka överfiske. Uppsatsens utgångspunkt har varit att den biologiska mångfalden ska främjas i enlighet med CBD. LÄS MER

 5. 5. Trädinventering i urban miljö : syfte, metod och användning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sarah Adler; [2017]
  Nyckelord :trädinventering; stadsträd; urban miljö; parkförvaltning; förvaltning; hållbar stad; management;

  Sammanfattning : Stadsträd är nödvändiga i den urbana miljön, de bidrar till ett flertal positiva värden både för miljö, klimat och människa. Men stadsträd kan också utgöra hot mot hälsa och ekonomi när förutsättningarna att leverera tjänster till staden saknas. LÄS MER