Sökning: "mål och resultatstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden mål och resultatstyrning.

 1. 1. Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken? : En idealtypsanalys kring upplevelser av styrning och ledning inom Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Johansson Oberle; [2020]
  Nyckelord :Trust-based governance; NPM; governance; municipal healthcare; management policy; Tillitsbaserad styrning och ledning; NPM; styrning; kommunal hälso- och sjukvård; förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : Sverige har haft tydliga problem med sin styrning av välfärdssektorn till följd av incitament som kan hämtas ur NPM. Detta främst i form av en mål- och resultatstyrning som centraliserat makten med återkommande rapporteringskrav. För att komma till bukt med problemen inrättades åtgärder för att främja en ny styrning. LÄS MER

 2. 2. Mål- och resultatstyrning + kompetensutveckling = sant? : En kvalitativ studie om kompetensutveckling inom rekryterings- och bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Källström; Mattias Persson; [2020]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; kollektivt lärande; målstyrning; resultatstyrning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om kompetensutveckling inom den mål- och resultatstyrda bemannings- och rekryteringsbranschen. För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: Vilka förutsättningar finns för kompetensutveckling, Vilka faktorer främjar respektive motverkar att kompetensutveckling resulterar i lärande samt Hur påverkas lärandet inom en mål- och resultatstyrd verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Mål- och resultatstyrning och ett lärande förhållningssätt : Elevers erfarenheter av en mål- och resultatstyrd skola

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Magdalena Norén; [2020]
  Nyckelord :bedömning; governmentality; New Public Management; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna praktiknära studie är att synliggöra diskurser och menings erbjudanden som framträder när elever beskriver sina erfarenheter av ett mål- och resultatstyrt arbetssätt och vilka förhållningssätt till lärande som utkristalliseras bland dem. Studien har genomförts vid ett gymnasium i norra Sverige där 30 elever från årskurs två vid studieförberedande program har deltagit i sex olika fokusgruppintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Den politiska styrningen av gymnasieskolan : Mål- och resultatstyrningens påverkan på lärarens handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Frontlinjebyråkrati; Frontlinjearbetare; Mål- och resultatstyrning; Målstyrning; Utvärdering; Fallstudiedesign; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar den övergripande frågan om hur politisk styrning påverkar frontlinjearbetare genom att undersöka den politiska styrningen av gymnasieskolan. Under de senaste decennierna ha det svenska skolsystemet genomgått flera betydande förändringar av vilka två politiska reformer sticker ut särskilt mycket. LÄS MER

 5. 5. Statsförvaltningen och dess problem : En fallstudie om orsaker till transportstyrelseskandalen och genomgång av processen som ledde till avsteget från lagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Öberg; [2020]
  Nyckelord :Mål- och resultatstyrning; Transportstyrelseskandalen; Ansvarsutkrävande; Process-spårning; IT-drift; IBM; IT-upphandling; Maria Ågren; Staffan Widlert; Outsourcing; Effektivisering; Oklar roll och ansvarsfördelning; Brist på kunskap; Oklar kommunikation; Transportstyrelsen; Trafikverket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER