Sökning: "målkongruens"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet målkongruens.

 1. 1. Hur styr ledare sina medarbetare för att de ska arbeta mot gemensamma mål? : Fallstudie i en avdelning som använder sig av den agila metoden scrum.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ester Arévalo Olsson; Anton Molander; [2021]
  Nyckelord :Scrum; agil; agilt; målkongruens; agentteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att med hjälp av agentteorin skapa en förståelse kring hur ledare styr medlemmar mot gemensamma mål i en organisation som använder sig av Scrum. Metod: En kvalitativ studie med sju semistrukturerade intervjuer från en agil avdelning har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Styrning mot målkongruens när outsourcing tillämpas : En kvalitativ fallstudie på Eksjöhus AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Kågebrand Karlsson; Frida Johansson; Ebba Nelzén; [2020]
  Nyckelord :Management control; management control systems; goal congruence; outsourcing; agency theory; performance management system; performance management system frameworks; Ekonomistyrning; ekonomistyrsystem; målkongruens; outsourcing; agentteorin; performance management system; performance management systems framework;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ekonomistyrning måste anpassas till respektive företags förutsättningar. Företag kan tillämpas olika strategier i syfte att uppnå deras vision varav en strategi är outsourcing. Outsourcing innebär att en extern part kontrakteras att utföra en viss aktivitet för en annan organisations räkning. LÄS MER

 3. 3. Incitamentsystemets betydelse för målkongruens på kaféer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valdrin Hajdari; Filip Zakrisson; Philip Hall; Isabelle Osmin; [2020]
  Nyckelord :Principal-agent teori; incitamentsystem; intressekonflikter; målkongruens; kafébranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur incitamentsystem påverkar frontpersonalens agerande utefter mål på två kaféer inom samma kedja, samt om det finns andra faktorer som påverkar utöver incitamentsystem. Därtill studerades ifall det existerar någon intressekonflikt mellan frontpersonal och platschef gällande måluppfyllelse och agerande på kaféerna. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationens roll i målstyrning : En kvalitativ fallstudie om kommunikation i Länsförsäkringar Kalmar läns målstyrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Gylling; Ida Janlöv; [2020]
  Nyckelord :Communication; goal congruence; participation; management by objectives; Kommunikation; målkongruens; delaktighet; målstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en basal del i människans liv, både privat och i arbetslivet. Företag fokuserar mycket på affärsstrategier och verksamhetsplaner för att uppnå utveckling och framgång. LÄS MER

 5. 5. Styrning med inhyrda i personalstyrkan : En kvalitativ fallstudie som undersöker den inhyrda personalens in-/exkludering i olika styrmetoder samt dess effekt på ett målkongruent beteende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Fröström; Anna Asplund; [2019]
  Nyckelord :Temporary staff; formal control system; informal control system; goal congruence; goal congruent behaviour.; Inhyrd personal; formell styrning; informell styrning; målkongruens; målkongruent beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av inhyrd personal har ökat till följd av ett ökat krav på flexibilitet och ingår numera allt oftare i personalstyrkan. Däremot inkluderas sällan den inhyrda personalen i den styrning som utformats för den ordinarie personalen. Styrning används för att påverka personalens beteenden så att de blir målkongruenta. LÄS MER