Sökning: "målmedvetet urval"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden målmedvetet urval.

 1. 1. Project Managers Description of Learning Aspects : Brain, heart, two ears, and one mouth

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Therese Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Change and implementation projects; learning aspects; project manager; thematic analysis; Nyckelord: Inlärningsaspekter; tematisk analys; projektledare; förändrings- och implementeringsprojekt;

  Sammanfattning : Introduction: All human activity involves knowledge acquisition or learning and includes all the individuals' abilities. Many project organisations struggle with learning despite methods such as lessons learned. Aim: The study aimed to investigate and further develop knowledge about unlearning and re-learning in change-and implementation projects. LÄS MER

 2. 2. Förståelse genom interaktion : En studie av det digitala rekryteringsverktyget Yobber

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Karin Lind; Olivia Nyström; [2017]
  Nyckelord :rekrytering; Yobber; hermeneutik; meningsskapande; konceptuell modell; interaktion;

  Sammanfattning : Yobber är ett webbaserat verktyg för rekrytering som syftar till att lyfta fram personligheten hos den arbetssökande redan i ett tidigt skede i processen. Detta görs genom en strukturerad videointervju som rekryterarna tar del av före cv och personligt brev. LÄS MER

 3. 3. Romer upplevelse av hälsa : -en intervjustudie

  Magister-uppsats, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jeilan El Khosht; [2011]
  Nyckelord :Romer; hälsa;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med denna studie var att få djupare kunskap på hur romer ser på hälsa. Studien är kvalitativ, baserad på åtta semistrukturerade intervjuer, genom ett målmedvetet urval. Deltagarna bestod av fem kvinnor och tre män. LÄS MER