Sökning: "målspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet målspråk.

 1. 1. Språkliga resurser och kompetenser i undervisningen i skolämnet Moderna språk i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Mahmoud Mohamed Ali Refaat Ali; Daniela Podikova Andersen; [2023]
  Nyckelord :Flexibel användning av språkliga resurser i lärande; förstaspråk; kommunikativ färdighet; källspråk; moderna språk; målspråk; språkliga kompetenser. ;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har vi genomfört en analys av språkliga resurser som används i undervisningen i skolämnet Moderna språk i årskurs 9. Vi har också analyserat vilka språkliga kompetenser som tränas under denna undervisning. LÄS MER

 2. 2. Våga tala engelska : En litteraturstudie om talets betydelse, fördelar och utmaningar i ämnet engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jennie Green; Wilma Petersson; [2023]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; litteracitet; transspråkande; målspråk; grundskolan;

  Sammanfattning : Den muntliga kommunikationen är viktig för elevers andraspråksutveckling i engelska. Elever behöver utveckla olika strategier för att samtala och skapa förståelse när ordförrådet inte räcker till. Forskningsöversikten har i syfte att undersöka den muntliga kommunikationens betydelse i engelskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Engelskundervisning – med eller utan stöd av förstaspråket? : En fokusgruppsintervjustudie om elevers uppfattningar om och upplevelser av användning av svenska språket i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Axel Perfekt; Leo Tage-Hansen; [2022]
  Nyckelord :middle school pupils; primary school; english education; First Language; Target Language; foreign language anxiety; FLA; proficiency; mellanstadieelever; grundskola; engelskundervisning; förstaspråk; målspråk; foreign language anxiety; FLA; oro; behärskning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt hur elever i årskurs 4 och 5 i den svenska grundskolan upplever användandet av svenska i undervisningen av engelska, samt hur användandet av svenska relaterar till eventuell foreign language anxietyhos eleverna. De forskningsfrågor som har besvarats är: 1) Hur upplever elever användandet av svenska i engelskundervisningen, utifrån deras nivå av behärskning av målspråket? samt 2) Hur relaterar användandet av svenska i engelskundervisningen till elevernas foreign language anxiety, utifrån deras nivå av behärskning av målspråket?Empiriskt material samlades in genom fokusgruppsintervjuer med 18 elever i årskurs 4 och 5. LÄS MER

 4. 4. Ryska konstruktionerna кто-кто, а och что-что, а i parallellkorpusar : En jämförande korpusstudie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Sofia Mattsson-Mårn; [2022]
  Nyckelord :Construction grammar; corpus linguistics; language specificity; construction; Russian; English; Swedish; translation equivalents; Konstruktionsgrammatik; korpuslingvistik; språkspecificitet; konstruktion; ryska; engelska; svenska; översättningsekvivalenter;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks översättningsekvivalenter för de ryska konstruktionerna кто-кто, а och что-что, а i Russian National Corpus (RNC) för att komma åt deras språkspecificitet. Med hjälp av parallellkorpusar (engelsk-ryska, rysk-engelska, svensk-ryska, rysk-svenska) bestäms graden av språkspecificitet hos de ryska konstruktionerna i förhållande till engelska och svenska, med avseende på spridning och nollekvivalens som variabler på språkspecificitet. LÄS MER

 5. 5. Språkvalet i engelskundervisningen : En studie om lärares språkval i engelskundervisningen i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Alexandra Wessling Reisenhofer; [2022]
  Nyckelord :L1 first language ; target language; English only; Own language; Translanguaging; L1 första språket ; målspråk; endast engelska; eget språkbruk; transspråkande;

  Sammanfattning : Lärare reflekterar ofta kring vilket språk av svenska och engelska som ska användas mest i engelskundervisningen. Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares val av språk i engelskundervisningen samt vad de ser för konsekvenser med att använda svenska respektive engelska under engelsklektionerna. LÄS MER