Sökning: "målstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade ordet målstyrning.

 1. 1. Entreprenöriellt lärande i skolan – En intervjustudie om hur lärare upplever entreprenöriellt lärande i ett marknads- och målstyrt skolsystem

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Klara Olsson; [2022-02-23]
  Nyckelord :entreprenöriellt lärande; marknadsstyrning; målstyrning; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sex lärare ser på entreprenöriellt lärande i deras undervisning, vad begreppet innefattar och hur de uppfattar implementeringen. Studien har även avsett undersöka lärarnas syn på huruvida implementeringen kan påverka elevers inlärning, samt om de anser att entreprenöriellt lärande är förenligt med skolans bedömnings- och övriga bildningsuppdrag. LÄS MER

 2. 2. Gynnsam organisationskultur i hybridkontoret

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mikael Lööf; Sabina Johansson; Christopher Nishiura; [2022]
  Nyckelord :Organisationskultur; kultur; distansarbete; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att klargöra hur organisationer skapar en kultur som är gynnsam för dem med ett arbetssätt enligt det så kallade hybridkontoret. Vilka åtgärder organisationer och ledare behöver vidta för att bevara och utveckla organisationskulturen under de nya förhållandena? Studien har genomförts med en abduktiv ansats och kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Prestationsmätning och daglig styrning på enhetsnivå : En fallstudie om utformning och användning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Jessica Bergman; Jennifer Notström; [2022]
  Nyckelord :Performance measurement; Daily control; Management by objectives; Performance measures; Reorganization; Prestationsmätning; Daglig styrning; Målstyrning; Prestationsmått; Omorganisering;

  Sammanfattning : Prestationsmätning och daglig styrning är två frekvent förekommande styrmedel i verksamheter oavsett bransch. I samband med att styrmedel ifrågasätts blir förändringsprocesser aktuella för företag. En vanligt förekommande förändringsprocess idag är en omorganisering. LÄS MER

 4. 4. En studie av hur användningen och förutsättningarna för målstyrning på hotell påverkas i tider av kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Florander; Ellen Wallskog; [2021-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Prestation eller självutveckling : Gymnasieelevers uppfattning av kopplingen mellan målstyrning och självförtroende i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Nina Svensson; Sarah von Sydow; [2021]
  Nyckelord :gymnasieskolan; skolans uppfostrande uppdrag;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen Gy11 är en av den svenska gymnasieskolans skyldigheter att stimulera varje elevs självförtroende. Ända sedan implementeringen av den nuvarande versionen av läroplanen, som alltså inkluderar självförtroende-aspekten bland gymnasieskolans uppgifter, har det presenterats omfattande forskning kring just självförtroende. LÄS MER