Sökning: "målstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade ordet målstyrning.

 1. 1. Ekologisk hållbarhetssyrning [!] inom små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Katja Lincesso Öström; Thomas Söderberg; [2020]
  Nyckelord :SME; Sustainability management; Sustainable entrepreneurship; Effectuation; Causation; SME; Hållbarhetsstyrning; Hållbart entreprenörskap; Effectuation; Causation;

  Sammanfattning : Debatten om miljöns överlevnad är idag spridd i samhället. Redan 1987 fick FN ett stort genomslag med Brundtlandrapporten där en hållbar utveckling definieras (Frostenson & Helin, 2018). LÄS MER

 2. 2. Mål- och resultatstyrning + kompetensutveckling = sant? : En kvalitativ studie om kompetensutveckling inom rekryterings- och bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Källström; Mattias Persson; [2020]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; kollektivt lärande; målstyrning; resultatstyrning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om kompetensutveckling inom den mål- och resultatstyrda bemannings- och rekryteringsbranschen. För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: Vilka förutsättningar finns för kompetensutveckling, Vilka faktorer främjar respektive motverkar att kompetensutveckling resulterar i lärande samt Hur påverkas lärandet inom en mål- och resultatstyrd verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Incitament kopplat till klimatåtgärder i infrastrukturprojekt : En kvalitativ studie om incitaments påverkan i konsultkontrakt

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Kandan Bakhtiar; [2020]
  Nyckelord :Incentives; roles of incentives; climate action; climate impact; infrastructure; consulting contract; Incitament; incitamentsroller; klimatåtgärder; klimatpåverkan; infrastrukturprojekt; konsultkontrakt;

  Sammanfattning : Infrastruktursektorn har ofta varit kritiserad för brist på effektivitet och innovation i projekten. Samtidigt står infrastruktursektorn för en stor andel av koldioxidutsläppen i Sverige. De flesta länder har infört strategier och policys för att uppnå de uppsatta klimatmålen. LÄS MER

 4. 4. Målstyrning inom Försäkringsbolag X : En fallstudie om hur Försäkringsbolag X arbetar med målstyrning utifrån de externa restriktionerna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Ringqvist; Victor Turstedt; [2020]
  Nyckelord :Management by objectives; goal; insurance; objectives; goal; Målstyrning; försäkringsbranschen; försäkring; mål; målsättning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka hur försäkringsbolag X arbetar med målstyrning samt hur den upplevs av rådgivarna. Vidare syftar den även till att analysera hur de externa restriktionerna påverkar försäkringsbranschens målstyrningsarbete. LÄS MER

 5. 5. Noterade eller onoterade fastighetsinvesteringar? : Undersökning av diskrepansen i värderingen mellan noterade och onoterade fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jamila Elouali; Karl Hansson; [2020]
  Nyckelord :Real Estate Returns; Private and Public Real Estate; Capitalization Rate; Asset Allocation; Fastighetsavkastning; publika och privata fastighetsinvesteringar; direktavkastning; tillgångsallokering;

  Sammanfattning : Avkastningen från privata och publika fastighetsinvesteringar är något som undersökts extensivt, med slutsatsen att noterade fastighetsinvesteringar uppvisat en högre avkastning jämfört med onoterade fastighetsinvesteringar på kort sikt. Denna uppsats avser att analysera historiska direktavkastningar i syfte av att upptäcka eventuella diskrepanser i värdering mellan noterade och onoterade fastighetsinvesteringar. LÄS MER