Sökning: "målstyrt"

Visar resultat 16 - 20 av 81 uppsatser innehållade ordet målstyrt.

 1. 16. Modernt beslutsfattande, Människa eller AI : En kvalitativ studie om hur olika faktorer påverkar investerares beslutsfattande kring investeringar i AI-styrda fonder.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Nygren; Olof Thelander; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; decision making; decision making process; rationality; bounded rationality and intuition; Artificiell Intelligens; beslutsfattande; beslutsfattarprocess; rationalitet; begränsad rationalitet och intuition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har länge forskats kring beslutsfattande och i centrum av forskningen finns människans oförmåga att fatta rationella beslut. I modern tid har AI fått en allt större betydelse och det har uppdagats att AI har möjligheten att överkomma människans oförmåga att fatta rationella beslut. LÄS MER

 2. 17. Upprätthålla Balanserad Verksamhetsstyrning : Genom Metoden Balanced Scorecard

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofie Fredriksson; Victoria Sjögren; Carl Slotte; [2019]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; BSC; KPI; Key Performance Indicator; Business Management; Management Control System; Strategy Performance Management Tool; Balanserad verksamhetsstyrning; BSC; KPI; verksamhetsstyrning; verksamhetsstyrningssystem; nyckeltal; strategiska mått;

  Sammanfattning : Verksamhetsstyrning är centralt för alla organisationer. En populär metod är Balanced Scorecard (BSC) men hur detta bör anpassas och användas råder det delade meningar om. Sedan tidigare finns det många studier om själva implementeringsfasen och därav ämnar denna studie att undersöka bibehållandet av BSC. LÄS MER

 3. 18. Hållbarhetsintegration – how to walk the talk : En studie om hur hållbarhetsrapportens mål och åtaganden kan integreras i verksamheten via ekonomistyrning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karolin Jansson; Sofia Lindström; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability integration; Management control; Sustainability reporting; CSR; Hållbarhet; Hållbarhetsintegration; Ekonomistyrning; Hållbarhetsrapportering; CSR;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet har under de senaste åren blivit ett allt mer aktuellt diskussionsämne och 2016 infördes lagen om hållbarhetsrapportering i Sverige för att främja stora företags hållbarhetsarbete. Studier visar dock att många företag fortfarande pratar mer om hållbarhet än arbetar med det och frågan är därför hur hållbarhet kan bli en mer integrerad del av verksamheten. LÄS MER

 4. 19. "Inte sjutton läser man alla de där papperna man får" : En kvalitativ studie om hur MiFID II påverkat Principal agent problem vid investeringsrådgivning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amie Berglund; Oskar Danell; [2019]
  Nyckelord :MiFID II; agency theory; principal-agent problem; information asymmetry; asymmetric information; conflict of interest; personal financial advice; performance measures; performance measurement; stewardship theory; MiFID II; agency theory; principal-agent problem; informationsasymmetri; intressekonflikt; investeringsrådgivning; prestationsmått; incitamentssystem; stewardship theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den tredje januari 2018 trädde EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) i kraft. Direktivet ämnar öka investerarskyddet genom att eliminera informationsasymmetri och intressekonflikter på finansmarknaden, och samtidigt harmonisera reglerna mellan EU-länder. LÄS MER

 5. 20. Aktiebolag eller enskild firma : en analys av lönsamheten i olika organisationsformer för ett jordbruksföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus K. Malmenstedt; [2019]
  Nyckelord :jordförvärvslagen; aktiebolag; enskild firma; investeringsteori; organisationsform; jordbruksföretag;

  Sammanfattning : The purpose with this paper is to investigate the financial consequences of a potential change in the Swedish Land Acquisition Act. The paper will compare corporations with sole proprietors to find out the most profitable business form for an agricultural business. LÄS MER