Sökning: "måltidsmiljö äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden måltidsmiljö äldre.

 1. 1. Äldres upplevelse av måltidsmiljön. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stina Johansson; Johanna Malmberg; [2019]
  Nyckelord :måltidsmiljö; äldre; nutrition; upplevelse; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots omfattande forskning och lång kännedom om vikten av nutrition för upprätthållande av god hälsa är en stor del av den äldre populationen idag malnutrierade. Nutritionen påverkas av måltidsmiljön, men hur upplever äldre måltidsmiljön? Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av måltidsmiljön bland äldre personer som bor på vårdboenden. LÄS MER

 2. 2. Faktorer av betydelse i måltidsmiljön för välbefinnande och nutritionsstatus hos äldre på särskilt boende : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Naome Winder Hansson; Marie Söderblom Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :environment; malnutrition; mealtime; nursing; person centered care; residential home; social environment and well-being; miljö; måltid; omvårdnad; personcentrerad vård; social samvaro; särskilt boende; undernäring och välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltider utgör en social och kulturell grund där människor kan mötas i ett välbefinnande och samtidigt tillgodose sig näring. Ökad malnutrition med stigande ålder är ett globalt problem som omfattar både kognitivt medvetna och kognitivt nedsatta. LÄS MER

 3. 3. Prevention av undernäring hos personer med demens. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Zandra Lindoff; Lisa Thildéus; [2017]
  Nyckelord :Demens; undernäring; prevention och omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då andelen äldre i samhället ökar förväntas även antalet som drabbas av demenssjukdomar att öka. Samtidigt förekommer undernäring i stor utsträckning hos personer med demens. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsarbete avseende prevention av undernäring hos personer med demens. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete vid malnutrition hos äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Teresa Hagmar; Rube Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Attityder; kvalitativ studie; Malnutrition; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Malnutrition är ett vanligt problem hos äldre. Risken ökar vid hög ålder, sjukdom och andra faktorer som bidrar till undernäring. LÄS MER

 5. 5. Identifiera hinder och hitta åtgärder för att förebygga undernäring hos äldre : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Lundgren; Carina Wilow; [2016]
  Nyckelord :Elderly; Malnutrition; Barriers; Measures; Äldre; Undernäring; Hinder; Åtgärder;

  Sammanfattning : Undernäring är ett av de vanligaste hoten mot en god ålderdom. God nutritionsvård är en mänsklig rättighet. Kroppssammansättningen hos den äldre människan förändras genom att muskelmassa och andelen kroppsvatten minskar samtidigt som fettvävnaden ökar. LÄS MER