Sökning: "måltidsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet måltidsmiljö.

 1. 1. Äldres upplevelse av måltidsmiljön. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stina Johansson; Johanna Malmberg; [2019]
  Nyckelord :måltidsmiljö; äldre; nutrition; upplevelse; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots omfattande forskning och lång kännedom om vikten av nutrition för upprätthållande av god hälsa är en stor del av den äldre populationen idag malnutrierade. Nutritionen påverkas av måltidsmiljön, men hur upplever äldre måltidsmiljön? Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av måltidsmiljön bland äldre personer som bor på vårdboenden. LÄS MER

 2. 2. Gynnsam måltidsmiljö vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hares Tamana; Anna Nieto Andree; [2019]
  Nyckelord :demens; nutrition; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Background: Nutritional complications are common in patients with dementia. Various factors such as social, cognitive and environmental factors may influence and affect the patient ́s food intake. Problem: Unhealthy meal environment for patients with dementia affect both the nutrition and fluid intake. LÄS MER

 3. 3. Förebygga undernäring hos personer med demenssjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sukanya Graf; Therese Nordgren; [2019]
  Nyckelord :Dementia; literature review; malnutrition; nutrition; person-centered care; Demens; litteraturöversikt; malnutrition; nutrition; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever idag ungefär 130 000 - 150 000 personer med demenssjukdom. Sjukdomen orsakas av skador i hjärnan som medför en rad symtom som påverkar olika förmågor negativt hos personen som är drabbad. Detta leder i sin tur att personen blir beroende av omgivningen. LÄS MER

 4. 4. Gynnsam måltidsmiljö för patienter med demenssjukdom : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Leya Eriksson; Jeanette Silén; [2019]
  Nyckelord :demens; malnutrition; miljö; måltid; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med demenssjukdom lider risk att drabbas av malnutrition till följd av sjukdomen. Orsaker till malnutrition kan vara nedsatt aptit, kognitiva funktionsstörningar, sociala, kulturella och miljömässiga problem. LÄS MER

 5. 5. Faktorer av betydelse i måltidsmiljön för välbefinnande och nutritionsstatus hos äldre på särskilt boende : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Naome Winder Hansson; Marie Söderblom Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :environment; malnutrition; mealtime; nursing; person centered care; residential home; social environment and well-being; miljö; måltid; omvårdnad; personcentrerad vård; social samvaro; särskilt boende; undernäring och välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltider utgör en social och kulturell grund där människor kan mötas i ett välbefinnande och samtidigt tillgodose sig näring. Ökad malnutrition med stigande ålder är ett globalt problem som omfattar både kognitivt medvetna och kognitivt nedsatta. LÄS MER