Sökning: "mångfald HRM"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden mångfald HRM.

 1. 1. Rekrytering - en social sport : En kvalitativ studie om rekrytering av individer med högfungerande autism

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Terese Andersson; Hanna Bengtsson; Hanna Pedersen; [2022]
  Nyckelord :HRM; recruitment; diversity; high-functioning autism; employment interview; communication skills; HRM; rekrytering; mångfald; högfungerande autism; anställningsintervju; kommunikationsförmåga;

  Sammanfattning : Recruitment processes place high demands on jobseekers' personal characteristics and social abilities, which high-functioning autistic individuals experience as obstacles. They had preferred that recruiters value competence higher. LÄS MER

 2. 2. Jakten på den perfekta anställda : Eller är allt bara kompromisser?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ferat Yildiz; Kevin Kemal; Husein Elamidi; [2020]
  Nyckelord :Rekrytering; HR; HRM;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: “Jakten på den perfekta anställda - Eller är allt bara kompromisser?” Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Författare: Husein Elamidi           Kevin Kemal             Ferat Yildiz                                         (98/04/20)                 (98/05/12)                 (98/11/22) Handledare: Johan Grinbergs  Nyckelord: Rekrytering, Komplexitet, Utmaning, Kandidat, Rekryteringsprocess, HR, Optimal anställning Problemformulering:Vilka utmaningar kan en rekryterare ställas inför under en rekryteringsprocess? Hur ser komplexiteten ut för rekryterare som ställs inför sökande av kandidater? Syfte: Syftet är att beskriva och analysera vilka utmaningar en rekryterare kan ställas inför när denne vill anställa en ny person till organisationen. Även analysera och beskriva hur komplex en rekrytering kan vara och vilka faktorer som kan vara utmanande. LÄS MER

 3. 3. Mångfaldsarbete i en kommun : en kvalitativ stuide utifrån ett ledningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Lorge; Julia Storm; [2017]
  Nyckelord :Diversity; Diversity management; Human Resource Management HRM ; Governmental documents; Mångfald; Mångfaldsarbete; Human Resource Management HRM ; Styrdokument;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie är att mångfald i arbetslivet är ett komplext område som är i ständig utveckling. Syftet med studien är att belysa en kommuns interna mångfaldsarbete   utifrån ett ledningsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Mångfald - Från ord till handling : En kvalitativ studie om HRs strategiska arbete med mångfald

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Anna Laforet; Anna Larsson; [2015]
  Nyckelord :Diversity; strategy; Human Resources Management; Strategic Human Resources Management; leadership; changing management.; mångfald; strategi; Human Resources Management; Strategic Human Resources Management; ledarskap; förändringsarbete.;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i ett uppdrag från Trafikverket med avsikten att undersöka hur enmångfaldsstrategi kan få ökad effekt i organisationen. Utgångspunkten för denna studie är attdet tycks krävas mer forskning kring hur HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor ochintegrera dem i organisationens alla delar. LÄS MER

 5. 5. Mångfaldsarbete - en strategi i organisationen?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sofia Ekenberg; Karolin Skoug; Maria Anneli Theres Löhr; [2009]
  Nyckelord :mångfald; strategi; ledarskap; organisationsstruktur; human resource management; organisationskultur; okunskap; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Vi har genom våra studier kunnat se en tendens att mångfald ofta betraktas som något lite opåtagligt som det inte finns något direkt klart mål med eller någon ansvarig för. Mångfald är också något som måste konkurrera med andra delar och områden i en verksamhet. LÄS MER