Sökning: "mångfald fördelar och nackdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden mångfald fördelar och nackdelar.

 1. 1. Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Fahlgren Brodin; Hanna Peinert; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förtätning; Hammarparken; gestaltning; park; grön planering; urban miljö;

  Sammanfattning : Enligt FN ska en hållbar utveckling tillgodose dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationer. Dagens ideal är den täta och gröna staden, två kontrasterande värden som ofta innebär motsättningar. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande för en inkluderande klassrumsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ervina Nasic; [2020]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; Inkludering; Relationer; Samarbete; Grupper; klassrumsmiljö;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är kraven på att människor ska kunna interagera och samarbeta med olika individer stora, inte minst i skolans värld. För att elever ska kunna fungera i samhällslivet kräver det att de tränar olika färdigheter och samarbetsförmåga i skolan. LÄS MER

 3. 3. Vintergröna växter – ett komplement till våra lövfällande växter : en studie över de vintergrönas historia och hur de i framtiden kan ta plats i svenska moderna städer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnea Lindblad; [2019]
  Nyckelord :vintergrön; ståndort; växtmaterial; biologisk mångfald; hälsa; klimatförändring; urban; staden SLU; Sveriges;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur vintergrönt växtmaterial kan användas i urbana miljöer, som komplement till lövfällande växtmaterial. Arbetet tar upp vilka utmaningar växter ställs inför i hårdgjorda miljöer och vilka förutsättningar det vintergröna växtmaterialet har för att leva där. LÄS MER

 4. 4. Den heterogena arbetskraftens komplexitet : En fallstudie om mångfaldens förfaranden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Seimersson; Rebecca Tyrstrup; [2016]
  Nyckelord :mångfald; tillvägagångssätt; värderande företagskultur; medarbetare; att erkänna mångfald; att värdera mångfald; att hantera mångfald;

  Sammanfattning : Det finns många fördelar med att ha mångfald i organisationer, men de som inte arbetar medmångfalden riskerar att möta dess nackdelar. Denna studie undersöker mångfald ur ettmedarbetarperspektiv och har som syfte att ta reda på vilka tillvägagångsätt ett företag kananvända för att skapa en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och såledesutvinna mångfaldens fördelar. LÄS MER

 5. 5. Att ha en vän från varje världsdel. Om mångkulturalitet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Hedelius; [2010]
  Nyckelord :Elevuppfattning; lärarerfarenhet; mångfald; mångkulturalitet; skola;

  Sammanfattning : Med den här uppsatsen ville jag undersöka mångkulturalitet i skolan genom två perspektiv, lärarnas och elevernas, och syftet var att undersöka hur begreppet mångkulturalitet uppfattas samt försöka komma åt tankar och erfarenheter kring hur det är att gå eller att arbeta på en mångkulturell skola. I mina frågeställningar riktade jag in mig på hur begreppet mångkulturalitet uppfattas, vilka fördelar och nackdelar som finns i den mångkulturella skolmiljön, om och i så fall hur lärare tar det mångkulturella i beaktande i undervisningen, samt om och i så fall hur eleverna ansåg att det mångkulturella påverkar dem själva och arbetssätt i skolan. LÄS MER