Sökning: "mångfald jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden mångfald jämställdhet.

 1. 1. “Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bågenholm; Helén Elofsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; mångfald; intersektionalitet; policy; implementering; diskrepans;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. LÄS MER

 2. 2. "Utmaningarna sitter i väggarna" - En fenomenologisk studie om mäns och kvinnors upplevda utmaningar i ledarskap inom Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ida Sjölin; Hannah Skog; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap; organisationskultur; jämställdhet; kompetens; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ledare har förmågan att motivera och influera för att leda organisationen framåt. Ledarskap skulle kunna involvera fler utmaningar än enbart de mest uppenbara. LÄS MER

 3. 3. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga styrelseledamöters betydelse för prestationer på börsen : En studie om kvinnliga styrelseledamöter bland svenska nyintroduktioner mellan 2010 - 2019

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hanna Liljegren; Sara Lealem; [2021]
  Nyckelord :Stock return; female board members; diversity; gender equality; Aktieavkastning; kvinnliga styrelseledamöter; diversifiering; jämställdhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Offentlig information som finns tillgänglig visar att det är en stark majoritet män i bolagsstyrelser. I takt med att mångfald diskuteras i samhället och allt fler yrken blir mer jämställda, har styrelserummens könsdiversifiering inte omvandlats på samma sätt jämfört med andra yrken. LÄS MER

 5. 5. Investment Banks in Sweden : Careers in a gendered organization culture

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Marit Annink; [2021]
  Nyckelord :Gendered Organization; Diversity and Inclusion; Gender Equality; Homosociality; Investment Banking; Könsmärkta Organisationer; Jämställdhet och Mångfald; Homosocialitet; Investment Banker;

  Sammanfattning : Gender equality is a much-debated topic today with e.g., EU putting pressure on the labour market through Sustainable Financial Disclosure Regulations (SFDR) and the UN through their Sustainable Development Goals (SDG). LÄS MER