Sökning: "mångfald kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 472 uppsatser innehållade orden mångfald kunskap.

 1. 1. Språkutveckling i förskola : En studie om förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Elizabeta Antonov; Fataneh Khanjani; [2024]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; förskollärare; TAKK och bild-teckenstöd; språkutveckling; stöttning; mediering.;

  Sammanfattning : Dagens förskola präglas av flerspråkighet och kulturell mångfald. Många barn talar annat språk än svenska i hemmet. Förskolan och förskollärares arbete utgör en viktig del av barns lärande och utveckling. Förskollärare har en central roll när det kommer till att främja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Privatträdgårdens potential som resurs för gynnande av pollinationssamhällen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Ericsson; [2024]
  Nyckelord :Pollinatörer; Biologisk mångfald; Urbanisering; Gynnande åtgärder; Påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hotbilden mot de viktigaste pollinatörerna i Sverige, påverkansfaktorer samt vilka handlingsalternativ som finns för privatpersoner med engagemang i frågan. I dagsläget är många viktiga pollinatörer globalt och nationellt hotade, och därmed också de ekosystemtjänster som vi människor drar nytta av dagligen. LÄS MER

 3. 3. "Jag gav dem lillfingret men de tog hela handen" : Förskollärares uppfattningar om materialets betydelse för barnens matematiska lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alicia Frödén; Linnea Schönning; [2024]
  Nyckelord :Children s mathematical learning; materials; preschool teachers´ approach; Barnens matematiska lärande; material; förskola; förskollärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med mer kunskap om förskollärares uppfattningar om materialets betydelse för barnens matematiska lärande. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. I studien deltog åtta yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda palliativa patienter med annan kulturell bakgrund : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ifrah Haji; Edna Achieng Wanyera Okeyo; [2024]
  Nyckelord :Palliative care; cultural competence; transcultural care; person-centered care; Palliativ vård; kulturell kompetens; transkulturell omvårdnad; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet människor som bor utanför sitt födelseland har ökat både i Sverige och globalt. Denna ökning av internationell rörlighet har medfört en ökad kulturell diversitet och mångfald inom våra samhällen. LÄS MER

 5. 5. Kompetensbaserad rekrytering: det bästa alternativet? - En kvalitativ intervjustudie om hur rekryterare upplever effekterna av att använda kompetensbaserad metod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nicole Svensson; [2023-09-12]
  Nyckelord :Rekrytering; Kompetens; Kompetensbaserad rekrytering; Kompetensbaserad intervju; STAR-modellen; Chefsrekrytering; Arbetspsykologisk testning; Referenstagning; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring, vilket leder till att nya kompetensbehov uppkommer. Genom att anställa nya personer kan kompetensbehov fyllas, samtidigt som dessa nytillkomna förmågor kan bidra med nya perspektiv till organisationen. LÄS MER