Sökning: "mångfald och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden mångfald och hälsa.

 1. 1. När olika kulturer möts i omvårdnaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Jörnstrandh; [2018]
  Nyckelord :kultur; kulturell kompetens; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt land, detta innebär att sjuk-sköterskor i Sverige kommer träffa patienter med en annan kultur. Med en ökad invandring bör sjuksköterskan skaffa sig kunskap, expertis och färdighet om kul-turell kompetent vård. Förståelse för kulturell mångfald är kärnan till en patientsäker vård. LÄS MER

 2. 2. Markförändringsanalys över Karlstad mellan åren 2002 och 2015 : En studie baserad på Landsat 7/8 data och bilddifferentiering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Wik; [2018]
  Nyckelord :Land change detection; image differencing; markförändringsanalys Karlstad; ekosystemtjänster; Landsat 7 8; bilddifferentiering;

  Sammanfattning : Karlstads vision är att bli en kommun med 100 000 invånare till år 2031. För att kommunen ska nå målet innebär det att fler bostäder behöver byggas. Det innebär att det kommer bli markanvändningsförändringar inom Karlstadskommun. Den urbana miljön bör påverkats när antalet invånare i Karlstad ökar. LÄS MER

 3. 3. Hård elektronisk musik : En etnografisk studie om deltagandet i den Svenska Hardstyle-scenen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Rebecca Andersson; [2018]
  Nyckelord :Hardstyle; EDM; Etnografi; Emotions; Kultur; Subkultur; Emotions sociologi; Gemeinschaft; Gesellschaft; Interaction rituals; Emotional energi; Hardstyle; EDM; Etnografi; Emotions; Kultur; Subkultur; Emotions sociologi; Gemeinschaft; Gesellschaft; Interaction rituals; Emotional energi;

  Sammanfattning : Denna etnografiska studies syfte är att beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i Sverige innebär och vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga har sin utgångspunkt i vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i Hardstyle-fest/kulturen. LÄS MER

 4. 4. INTERPERSONAL COMMUNICATION AS EXPERIENCED BY NURSES WORKING IN CULTURALLY DIVERSE INDIAN HOSPITALS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Nilsson; Risa Larsen; [2018]
  Nyckelord :Communication; Cultural Competence; Interpreters; Language barriers; Nursing; Quality of care; Transcultural nursing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att skapa djupare förståelse kring sjuksköterskors upplevelse av mellanmänsklig kommunikation med patienter med annan kulturell bakgrund. Bakgrund: Kommunikation spelar en viktig roll i kulturen och är en stor del av relationen mellan individer. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med MS : En litteraturstudie baserad på patografier

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Tove Davidsson; Amanda Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Att leva med; Kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; MS; omvårdnad; Roys adaptionsmodell och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som påverkar hela centrala nervsystemet, hjärnan och ryggmärgen. De individer som får diagnosen MS kan känna förtvivlan av sjukdomen och utveckla ihållande depressioner. Symtomen av sjukdomen kan göra så att individerna påverkas både psykiskt och fysiskt. LÄS MER