Sökning: "mångfald på arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden mångfald på arbetsplatsen.

 1. 1. Digitaliseringen av den traditionella rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie om digitala arbetspsykologiska tester

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Bergman; Sara Hansson; [2020]
  Nyckelord :Recruitment; Traditional recruitment process; Digital tests; Pre-employment tests; Digital work psychological tests; Objectivity; Dishonesty; Diversity; Rekrytering; Traditionella rekryteringsprocessen; Digitala tester; Digitala arbetspsykologiska tester; Objektivitet; Oärlighet; Mångfald;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den traditionella rekryteringsprocessen har i takt med digitaliseringens utveckling både utmanats och kompletterats. En önskan från organisationer att skapa en mer kompetensbaserad matchning till en specifik position har bidragit till implementeringen av digitala arbetspsykologiska tester i samband med rekryteringsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Integration av nyanlända/utrikesfödda ingenjörer i byggsektorn : En studie utifrån nyanlända/utrikesfödda ingenjörers perspektiv gällande att integreras i byggsektorn

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Semir Rujovic; Arif Mohammad; [2020]
  Nyckelord :High skilled immigrants; workplace integration; cultural diversity; construction; Högutbildade invandraringenjör; integration på arbetsplatsen; kulturell mångfald; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sweden has a long tradition of refugee immigration to the country and with labor skillshortage that exists in the construction sector, larger construction company in Swedeninitiated to start recruitment and education program to integrate high skilled immigrantengineers into their company.The purpose of this study aims to investigate how immigrants’ engineers experienceintegration in the construction sector by examining two different construction companies'programs in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Attityder gentemot mångfald : En jämförelse mellan en kvinnodominerad och en mansdominerad organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Filip Björklund; Daniel Wikström; [2019]
  Nyckelord :Workplace Diversity Survey; Mångfald; attityder; skillnader; psykologiska faktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra en kvinnodominerad och en mansdominerad organisations explicita attityder gentemot mångfald på arbetsplatsen. Till studien användes Workplace Diversity Survey för att mäta enskilda personers attityder, deras resultat sammanställdes till ett gemensamt medelvärde och utgjorde organisationens attityd gentemot mångfald. LÄS MER

 4. 4. Håller arbetsgivaren vad den lovar? : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av organisationens presenterade värdeerbjudande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Holmström; Andersson Matilda; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Employer branding är ett omfattande ämnesområde som går ut på att attrahera individer samt behålla anställda inom en organisation. Anställda ses som humana resurser som man vill behålla inom organisationen för att värdefull kompetens och kunskap inte ska gå förlorad. LÄS MER

 5. 5. Första linjen-chefers upplevelser av att arbeta emot sexuella trakasserier ifrån patienter på sjukhus : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Malin Pedersen; [2019]
  Nyckelord :sexual harassment; patient; first line manager; policy; qualitative; mixed method; Sexuella trakasserier; patient; första linjen-chef; policy; kvalitativ; mixad metod;

  Sammanfattning : Sexuella trakasserier inom vårdbranschen är vanligt förekommande, och kan ha allvarliga konsekvenser för både individen och arbetsplatsen. Enligt tidigare studier är patienter en vanlig förövare för sexuella trakasserier, men trots det har arbetsgivaren ingen åtgärdsskyldighet utifrån Diskrimineringslagen. LÄS MER