Sökning: "mångfaldspark"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet mångfaldspark.

 1. 1. Naturvårdsskötsel för skalbaggar i åtgärdsprogram knutna till asp, björk och tall

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Ida Hansson; Martin Hederskog; [2016]
  Nyckelord :naturvårdsbränning; mångfaldspark; lövvärdetrakt; miljömål; rödlistad;

  Sammanfattning : Dagens skogsbruk har medfört att det råder utdöenderisk för många arter som lever i skogen. Skogen har gått från att ha varit flerskiktad och luckig till att domineras av enskiktade bestånd. Störningarna brand och skogsbete som förr formade skogen är idag mycket ovanliga i skogslandskap. LÄS MER

 2. 2. Skötsel för tallskog i Tjäderbergets mångfaldspark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Joel Dahlgren; Marcus Lundberg; [2014]
  Nyckelord :naturvård; restaurering; beståndsanalys; naturvårdsbränning ; död ved;

  Sammanfattning : Tallskogarna i Norrland har genomgått en strukturförändring det senaste århundradet. Minskningen av skogsbränder tillsammans med ett intensivare skogsbruk har gjort dagens tallskogar homogena, enskiktade och död ved har blivit en bristvara. Strukturförändringarna har lett till minskad biologisk mångfald i skogarna. LÄS MER

 3. 3. Tjäderbergets lövskogar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Christofer Johansson; Martin Johansson ; [2014]
  Nyckelord :lövvärdetrakt; åtgärdsprogram; rödlista; mångfaldspark;

  Sammanfattning : Tjäderberget i Lycksele och Vindelns kommun är av Länsstyrelsen i Västerbotten identifierad som en lövvärdetrakt. Fem av sex arter som behandlas av åtgärdsprogram för hotade arter på asp och björk har hittats i området. LÄS MER

 4. 4. Hur kan mångfalden gynnas på SCA:s naturvårdsareal? : natur- och kulturvärden i Peltovaara mångfaldspark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Anna Hallmén; [2013]
  Nyckelord :skogshistoria; modellområde; kulturlandskap; kulturspår i träd; tallskog; forest history; model area; cultural landscape; culturally modified trees; pine forest;

  Sammanfattning : Områden med skyddad skog i norra Fennoskandia, som tidigare beskrivits som orörd urskog, har på senare tid visat sig vara påverkade av långvarigt mänskligt resursutnyttjande. Historiska analyser av ekosystem, där även antropogena störningar beaktas, har därför börjat lyftas fram som en viktig del i naturvårdsarbete (Foster m.fl. 2003). LÄS MER