Sökning: "mångkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet mångkultur.

 1. 1. Utbildning och eurocentrism: Hur den tar sig uttryck och hur en arbetar emot den

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Oscar Johansson; Johanna Voigt; [2023]
  Nyckelord :Andrafiering; Eurocentrism; Interkultur; Metanarrativ; Mångkultur;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan från 2011 står det att undervisningen ska bidra till att elevers identitet kan relateras till det globala samt att skolan ska utgå från ett internationellt perspektiv. Däremot menar en rad forskare att historieundervisningen tenderar att vara eurocentrisk. LÄS MER

 2. 2. Mötet med det mångkulturella klassrummet i SO-undervisningen : En litteraturstudie om utmaningar i SO-undervisningen och metoder som kan användas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kia Flöistrup; Emilia Jeppsson; Evelina Persson; [2023]
  Nyckelord :mångkulturellt klassrum; SO-undervisning; undervisningsmetoder; utmaningar;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett samhälle som präglas av mångkultur, ett samhälle där vi konstant stöter på olika kulturer, bakgrunder och språk. Skolan blir i många fall en mötesplats för denna mångkultur, och med sig för den några utmaningar i lärarens undervisning. LÄS MER

 3. 3. Hur fostrar vi elever till demokratiska medborgare? : - En litteraturstudie om formandet av demokratiska medborgare i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Tulay Muedin; Nathalie Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Medborgarskapsfostran; demokrati; mångkultur; utbildning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : I läroplanen Skolverket (2022) står det att utbildningen ska fostra demokratiska medborgare. I denna forskningsöversikt har syftet varit att besvara frågeställningen “Hur fostrar vi eleverna till demokratiska medborgare”. LÄS MER

 4. 4. Mångkultur i ALMA-pristagares bilderböcker. : Hur framställs etniciteter, kulturmöten och mångkultur i bilderböcker?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Linda Ohlfeldt; [2023]
  Nyckelord :children´s literature; ethnicity; race; cultural meeting; multiculture; diversity; interculture; preschool; Barnlitteratur; etnicitet; ras; kulturmöte; mångkultur; interkultur; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att utifrån Nikolajevas narratologiska litteraturanalys utföra bilderboksanalyser, utifrån ett mångkulturellt och interkulturellt perspektiv, med fokus på hur etniciteter, kulturmöten och mångfald framställs. I urvalet valdes bilderböcker skrivna av nationella och internationella författare som tilldelats ett av världens största litteraturpriser, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). LÄS MER

 5. 5. ”Kan vi få lära oss något om krigen som pågår idag och inte för 1000 år sedan?” : En kvalitativ intervjustudie om historielärarens roll i det mångkulturella klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jona Karam; [2022]
  Nyckelord :Multicultural; intercultural; diversity; culture; history; teaching; grades 4-6; Mångkultur; interkulturell; mångfald; kultur; historia; undervisning; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Skolan är en spegling av samhället där kulturella möten mellan individer alltid har varit en pågående process. Enligt Lgr11 ska historieundervisningen bidra till att eleverna får en ökad förståelse för olika kulturella levnadssätt och sammanhang. LÄS MER