Sökning: "mångkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade ordet mångkultur.

 1. 1. Skådespelaren: Språk och emotioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Silan Maria Budak Rasch; [2020-05-07]
  Nyckelord :språk; emotioner; känslor; modersmål; flerspråkig; identitet; skådespelare; inlevelse; uttrycksförmåga; gestaltning; mångkultur; scenkonst; språkforskning; emotionsforskning; Jean-Marc Dewaele; Morten Vang Simonsen; Minni Katina Mertens; Waseem Qashlan;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag valt att undersöka hur skådespelare ser på kopplingen mellan språk ochemotioner samt jämfört några strategier som används för att öka sin uttrycksförmåga på ettovant eller främmande språk. Jag har intervjuat ett antal skådespelare som spelar på ett annatspråk än deras modersmål och professor of Applied Linguistics and Multilingualism atBirkbeck University Jean-Marc Dewaele. LÄS MER

 2. 2. Kulturella och religiösa traditioner i det mångkulturella fritidshemmet : En intervjustudie med sju fritidslärare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Forskning för fritidshemmets pedagogik; Jönköping University/Forskning för fritidshemmets pedagogik

  Författare :Lisa Magnusson; Larsson Hannah; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Fritidshem; Mångkultur; Traditioner; Interkulturellt perspektiv;

  Sammanfattning :   Syftet med studien var att undersöka hur sju fritidslärare uppfattar att de omsätter uppdraget, att dels vara kultur- och traditionsbärare och dels ta tillvara elevgruppens kulturella mångfald. Följande forskningsfrågor formulerades: På vilket sätt uppfattar fritidslärare att verksamheten präglas av traditioner och högtider? Vad styr vilka traditioner och högtider som uppmärksammas, enligt fritidlärarnas uppfattning? Hur uppfattar fritidslärare att de arbetar för att tillvarata elevgruppens kulturella mångfald?  I studien användes en kvalitativ ansats och datamaterialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Ta litteraturen på allvar! : En undersökning om den didaktiska potentialen i populär litteratur med mångkulturellt tema

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karl Franzén; Nicklas Tält; Morgan Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Critical literacy; value-based work; domination; diversity; access; design; stereotypes; ethnicity; multiculturalism; didactic potential; Kritisk litteracitet; värdegrund; makt; mångfald; tillgång; design; stereotyper; etnicitet; mångkultur; didaktisk potential;

  Sammanfattning : I den föreliggande studien undersöker vi tre litterära verk med mångkulturellt tema och dess potential till arbete med värdegrundsfrågor i grundskolans årskurs 4–6. Syftet är att analysera hur karaktärer med annan etnicitet än den vita västerländska normen framställs. LÄS MER

 4. 4. ”Vi normaliserar att alla är olika.” : Om inkluderande arbetssätt i den mångkulturella förskolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Nellie Persson; [2020]
  Nyckelord :Mångkultur; inkludering; exkludering; interkulturell pedagogik; barnkonventionen; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Följande examensarbete fokuserade på pedagogiken i förskoleklasser som består av mångkultur. Mångkultur har många tolkningar och i detta arbete är det format för barn med utländsk bakgrund och behärskar mer än det svenska språket. LÄS MER

 5. 5. Interkulturell kompetens i historieundervisning – En inkörsport till elevernas egen historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fredrik Ljungqvist; Johannes Evefalk; [2020]
  Nyckelord :Historiedidaktik; Historiekultur; Historiemedvetenhet; Historieundervisning; Motivation; Mångkultur; Interkultur; Interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt lärares interkulturella kompetenser har betydelse för den bedrivna historieundervisningen utifrån ett motivationsperspektiv. Nyfikenhet kring hur lärare använder sig av sin interkulturella kompetens för att väcka elevernas motivation för historieämnet drev fram idén för studien. LÄS MER