Sökning: "mångkulturalitet i skola"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden mångkulturalitet i skola.

 1. 1. Den mångkulturella svenska skolverksamheten och bemötandet av den - En komparativ litteraturstudie inspirerad av en argumentationsanalytisk modell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Eman; Oskar Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; mångkulturalitet; interkulturell didaktik; segregering; integrering;

  Sammanfattning : Denna studie är en komparativ litteraturstudie där tre refereegranskade avhandlingar angående mångkulturalitet i skolan varit utgångspunkten. Syftet med studien är att undersöka hur frågor om skolans mångkulturalitet diskuteras i de valda avhandlingarna och sedan jämföra dessa. LÄS MER

 2. 2. Mötet med skolans mångkulturalitet : En studie om lärares erfarenheter från undervisning i mångkulturella skolklasser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lena Shahrestan; Catrin Fatah; [2016]
  Nyckelord :Kultur; mångkulturalitet; språk; lärare; skola; undervisning; möjligheter; svårigheter.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka möjligheter och svårigheter som lärare upplever i den mångkulturella skolmiljön och applicera deras redogörelser på två teorier av Erving Goffman.Den ena teorin handlar om stigma – enligt vilken stigmatiserade individer riskerar leva upp till rollen som stigmatiserad och utanför, när omgivningen stämplar dessa identiteter på dem. LÄS MER

 3. 3. Mångkulturalitet i skola och fritidshem : En studie om olika elevgrupperingar i den mångkulturella skolan och fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Armin Krakonja; Magdalena Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Fritidshem; mångkulturalism; vi och dom perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur fritidslärare förhåller sig till hur det skapas olika grupperingar på grund av sociala olikheter i elevgruppen i en mångkulturell skola och på ett mångkulturellt fritidshem. Frågeställningarna är utformade så att fritidslärarna har kunnat besvara hur de ser på mångfald i verksamheten och ur vilka aspekter de uppmärksammar grupperingar i den mångkulturella verksamheten beroende på sociala skillnader samt hur de arbetar för att skapa ett vi i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Synen på mångfaldsarbete och mångkulturalitet inom en konfessionell skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ingela Wormén; [2015]
  Nyckelord :Mångfald; mångkulturalitet; konfessionell skola; mångfaldsarbete; värdegrund;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en studie av en konfessionell skola med kristen inriktning och hur mantänker kring mångfald och mångkulturella aspekter i undervisningen i en skolsituation som är iprincip etnisk monokulturell vad gäller personal och elevsammansättning. Tyngdpunkten liggerpå hur pedagogerna ser på sina möjligheter att arbeta med dessa frågor dessutom görs avförfattaren en jämförelse med den forskning som finns inom detta område. LÄS MER

 5. 5. Modersmålsstöd i förskoleklass - en rättighet med svårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Diana Lundqvist Steiner; [2014]
  Nyckelord :Modersmål; flerspråkighet; modersmålsstöd; förskoleklass; mångkulturalitet; likvärdig skola;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att framhäva synsätt och eventuella erfarenheter om modersmålsstöd i förskoleklass, samt insatser som behövs för att uppnå styrdokumentens mål och riktlinjer. Empirin har insamlats från två lärare och en rektor i en förskoleklassverksamhet, en modersmålslärare och en projektledare på Skolkontoret i en kommun. LÄS MER