Sökning: "mångkulturalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet mångkulturalitet.

 1. 1. Interkulturella interaktioner : ”Vi” och ”de andra” i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Wenche Gröndahl; Annie Larsson; [2022]
  Nyckelord :historia; interkulturell pedagogik; interkulturalitet; mångkulturalitet; historiemedvetande; postkolonialism; normalitet; ”vi” och ”de andra”;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och kritiskt analysera historielärares tal om sin undervisning i relation till läroplanens mål om historiemedvetenhet, kulturmöten och mångfald för historia i årkurs 6. Genom att fördjupa oss i lärarnas utsagor har det varit möjligt att definiera ett antal diskurser i historielärares tal om sin undervisning i årskurs 4–6. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur förskollärare arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader, för att bidra till kulturell jämlikhet, inom förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marika Brodin; Jonna Snell; [2022]
  Nyckelord :det sociokulturella perspektivet; interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; mediering; mångkulturalitet; mångkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare, yrkesverksamma på mångkulturella förskolor, arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader för att bidra till kulturell jämlikhet inom förskolans verksamhet. Studien bygger på en kvalitativ studie där vi intervjuade två förskollärare från två skilda avdelningar på en förskola i en mellanstor stad. LÄS MER

 3. 3. Bildämnet som kulturell brygga : En kvalitativ studie av svenska bildlärares upplevelser kring interkulturalitet.

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Hannah Molin; Sofie Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Interkulturalitet; bildämnet; mångkulturalitet; integration;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fyra olika bildlärares upplevelser av interkulturalitet i skolan. Studien undersöker deras upplevelser med hjälp av kvalitativa intervjuer som hölls över Zoom. Lärarna hittades genom ett forum där de fick volontera för att bli intervjuade. LÄS MER

 4. 4. Min musik, min kultur : En kvalitativ studie om musiklärares syn på mångkulturellt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Simon Frick-Spejare; [2022]
  Nyckelord :Multiculturalism; Ethnocentrism; Ethnomusicology; Intercultural learning; Mångkulturalitet; Etnocentrism; Musiketnologi; Interkulturellt lärande;

  Sammanfattning : This study has aimed to contribute to the learning and understanding of how music teachers interpret and teach the concept of multiculturalism. Music teacher have the task of teaching to promote students’ understanding of different musical cultures, while their teaching is increasingly rooted in Western musical traditions. LÄS MER

 5. 5. Bildämnet som kulturell brygga : En kvalitativ studie av svenska bildlärares upplevelser kring interkulturalitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sofie Jönsson; Hannah Molin; [2022]
  Nyckelord :Interkulturalitet; bildämnet; mångkulturalitet; integration;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fyra olika bildlärares upplevelser av interkulturalitet i skolan. Studien undersöker deras upplevelser med hjälp av kvalitativa intervjuer som hölls över Zoom. Lärarna hittades genom ett forum där de fick volontera för att bli intervjuade. LÄS MER