Sökning: "mångkulturell förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden mångkulturell förskola.

 1. 1. Olika förutsättningar med dramaundervisning i förskolan : Dramakompetenta förskollärares resonemang om möjligheter och utmaningar i dramaundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nathalie Johansson; Marina Coppola; [2023]
  Nyckelord :Drama; förskola; mångkulturell barngrupp; förutsättningar; dramapedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie riktar sig till yrkesverksamma pedagoger i förskolan. Syftet är att undersöka och analysera så kallade dramakompetenta förskollärares erfarenheter och resonemang om vilka förutsättningar drama kan ha i mångkulturella barngrupper. Med förutsättningar menas såväl möjligheter som utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares erfarenheter av och idéer om undervisning i barngrupper med språklig mångfald : En jämförelse av skillnader och likheter i arbetssätt i förhållande till barngruppens språkliga sammansättning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Josefine Forslund; [2023]
  Nyckelord :Diversity; multilingualism; teaching; preschool; preschool teachers.; Mångfald; flerspråkighet; undervisning; förskola; förskollärare.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to, through a comparison between preschool teachers' experiences of and ideas about teaching in groups of children with linguistic diversity, contribute with knowledge about differences and similarities in working methods. The study is based on a digital survey that was sent out to several Facebook-groups. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga barn i förskolan : En studie om förskollärares arbete med barns flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alice Kongburan; [2023]
  Nyckelord :flerspråkighet; modersmål; mångkulturell förskola; förskollärare; pedagog; strategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares arbete med att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Studiens fokus ligger på förskollärares syn på sin egen kompetens i arbetet med barns flerspråkighet och förskollärares strategier för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Mångkultur i ALMA-pristagares bilderböcker. : Hur framställs etniciteter, kulturmöten och mångkultur i bilderböcker?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Linda Ohlfeldt; [2023]
  Nyckelord :children´s literature; ethnicity; race; cultural meeting; multiculture; diversity; interculture; preschool; Barnlitteratur; etnicitet; ras; kulturmöte; mångkultur; interkultur; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att utifrån Nikolajevas narratologiska litteraturanalys utföra bilderboksanalyser, utifrån ett mångkulturellt och interkulturellt perspektiv, med fokus på hur etniciteter, kulturmöten och mångfald framställs. I urvalet valdes bilderböcker skrivna av nationella och internationella författare som tilldelats ett av världens största litteraturpriser, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan : En kvalitativ studie kring främjandet av flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Solange Cortés Silva; Kristin Lundin; [2023]
  Nyckelord :Förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom deltagande observation i en mångkulturell förskola undersöka hur barnen använder varandra som resurs för att utveckla sin flerspråkighet samt vilka strategier pedagogerna använder för att främja barns flerspråkighet. Resultatet visar att barnen inte endast använder varandra som resurs utan även hur de använder kulturella verktyg, artefakter och engelska språket som medierande resurs. LÄS MER