Sökning: "mångkulturell palliativ vård"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden mångkulturell palliativ vård.

 1. 1. Skuld och skam : Etiopiska sjuksköterskors erfarenheter av existentiella kval i palliativ hemsjukvård i Addis Ababa, Etiopien

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Weiner; [2014]
  Nyckelord :Palliative care; guilt; shame; nurses experiences; Palliativ vård; skuld; skam; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som vårdar svårt sjuka döende patienter konfronteras dagligen av sorg, frustration och svårvärderade symtom, där även etiska och kulturella aspekter ingår. I en allt mer personcentrerad och mångkulturell vårdmiljö ökar förväntningar och krav på sjuksköterskans yrkeskunskap. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar vid palliativ vård-ett mångkulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Birgitta Ahlin; Maria Bergström; [2012]
  Nyckelord :cultural diversity; factors; palliative care; faktorer; kulturell mångfald; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Döden angår oss alla och vår kulturella bakgrund har stor betydelse för hur vi möter den. Palliativ vård fokuserar på att ge stöd och lindring till döende patienter för att öka deras livskvalitet. Av Sveriges invånare har var sjätte utländsk bakgrund och detta ställer andra och delvis nya krav på sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Ditt sätt? Mitt sätt? Rätt sätt? Sjuksköterskors upplevelser av svårigheter inom mångkulturell palliativ omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Häggbring; Olov Helmersson; Stina Nydén; [2010-05-10]
  Nyckelord :palliativ omvårdnad; mångkulturell; sjuksköterskors upplevelser; svårigheter;

  Sammanfattning : I Sverige lever idag människor med många olika kulturella bakgrunder. I kombination med att befolkningen blir allt äldre ställer detta nya krav på den palliativa vårdsektorn, som har utvecklats i Sverige de senaste decennierna. Detta gör att det mångkulturella perspektivet blir viktigt att belysa i detta sammanhang. LÄS MER