Sökning: "mångkulturell"

Visar resultat 1 - 5 av 574 uppsatser innehållade ordet mångkulturell.

 1. 1. ”MAN ÄR LIVRÄDD ATT FÅ RASISTSTÄMPELN” - Mellanchefers upplevelse och hantering av problematiska situationer när de leder mångkulturella arbetsgrupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Sanne; [2021-06-30]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Kulturkrock; Mångfald; Mångkulturella arbetsgrupper; Interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om och vilka former av problematiska situationer mellanchefer, som leder mångkulturella arbetsgrupper, upplever. Syftet är även att undersöka vilka strategier mellanchefer använder för att hantera de skillnader och problematiska situationer som möjligen uppstår i en mångkulturell arbetsgrupp. LÄS MER

 2. 2. Elevers uppfattningar om lärares språkattityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helin Kochar; [2021-03-08]
  Nyckelord :språkattityder; flerspråkighet; modersmål; förort; transspråkande; mångkulturella urbana skolor; enspråkighetsnorm;

  Sammanfattning : Elevers uppfattningar om deras lärares språkattityder undersöks ur ett sociolingvistiskt perspektiv, på en mångkulturell skola i en förort där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Forskning visar att elever som talar flera språk, gynnas av att få tala alla sina språk även i skolan. LÄS MER

 3. 3. Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maha Haidar; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Intercultural; Multicultural; Religious Education; Teaching; Diversity; Sverige; interkulturell; mångkulturell; religionsundervisning; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur den ökande mångfalden i samhället och skolan påverkar ämnet religionskunskap. Studien utgår från tre frågeställningar som handlar om lärarnas uppfattningar om hur mångfalden påverkar undervisningen, de utmaningar som lärarna anser finns med mångfalden i klassrummet samt huruvida interkulturell pedagogik är det bästa sättet att ta itu med mångfalden i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Religionsundervisningens utmaningar i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rim Abbas; Salah Malik; [2021]
  Nyckelord :Interkulturell; mångkulturell; mångfald; religionsundervisning; utmaningar;

  Sammanfattning : Denna studie är riktad till verksamma lärare och lärarstudenter för att uppmärksamma utmaningar som kan uppstå i religionsundervisningen med mångfald, och inspirera till olika didaktiska perspektiv som bemöter utmaningarna. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka utmaningarna som behandlats inom forskning i samband med religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum, med målet att undersöka möjliga alternativ som tidigare forskning anser kan bemöta och hantera de utmaningarna som uppstår. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar i religionsundervisningen : - en intervjustudie med fyra pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Shqiponje Krasnici; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; integrering; interkulturalitet; mångkulturell; religionsundervisning; sociokulturellt perspektiv; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete som utgått genom en kvalitativ intervjustudie av fyra lärare som jobbar i skolor i Malmö stad, har varit att se över vilka utmaningar som förekommer inom religionskunskapsundervisningen och även hur läraren bemöter och arbetar med att inkludera alla elever i dessa utmaningar.    Med hjälp av intervjufrågor till lärarna, det sociokulturella perspektivet samt tidigare forskning har det hjälpt mig att besvara mina frågeställningar;   ·       Vad finns det för utmaningar, enligt läraren, inom religionskunskapsundervisning?  ·       Hur bemöter lärarna utmaningarna som uppstår, samt arbetar med att inkludera alla elever i dessa utmaningar?  I min studie framkommer till viss del samma typ av utmaningar i undervisningen som redan tidigare forskning påvisat och belyst. LÄS MER