Sökning: "mångkulturell"

Visar resultat 1 - 5 av 516 uppsatser innehållade ordet mångkulturell.

 1. 1. Att vårda patienter när språkbarriärer råder – En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Saba Berhe; Merriem Nettah; [2019-08-16]
  Nyckelord :Språkbarriär; mångkulturell omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade invandringen har resulterat i ökat antal patienter med annan etnisk bakgrund som behöver vårdas i det svenska sjukvårdssystemet. Detta har medfört till att ett gemensamt språk inte alltid finns mellan sjuksköterskan och patienten, därför kan språksvårigheter skapa barriärer i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten som i sin tur kan påverka vårdkvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med kontroversiella frågor i en mångkulturell kontext : En intervjustudie med högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arthur Bengtzelius; [2019]
  Nyckelord :controversial issues; education; multicultural; foreign background; secondary school; methods; didactics; kontroversiella frågor; undervisning; mångkulturell; utländsk bakgrund; högstadiet; metoder; didaktik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att bidra med kunskap om undervisning i kontroversiella frågor på skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund. Mer precist syftar arbetet till att synliggöra hur och varför lärarna låter kontroversiella frågor utgöra en del av undervisningen samt hur lärarna beskriver sin roll i undervisningssituationen och varför de väljer att göra på så sätt. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling i ett heterogent klassrum : Elevers uppfattning om stödstrukturer i integrerad undervisning i svenska och svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jenny Toll; [2019]
  Nyckelord :Språkutveckling; Integrerad undervisning i svenska och svenska som andraspråk; Stödstrukturer; Närmaste proximala utvecklingszon;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa fallstudie undersöks elevers uppfattningar om möjligheten att av lärare få den stöttning som de är i behov av i en integrerad undervisningsgrupp i svenska och svenska som andraspråk. Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin och bygger på semistrukturerade enskilda intervjuer med sex elever som ingår i samma undervisningsgrupp i årskurs 7 på en mångkulturell högstadieskola. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta interkulturellt i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Hussein; [2019]
  Nyckelord :Kulturmöten; samhällskunkskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; mångkulturalism; mångkulturell skola; interkulturellt lärande; interkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där förändringar sker ständigt. Om vi blickar tillbaka så kan vi se en skillnad på hur samhället såg ut innan invandringen. Idag lever vi i ett mångkulturellt och multietniskt samhälle. Förutom samhällets förändringar så sker det även förändringar i skolan. LÄS MER

 5. 5. Språk och Matematik : En studie om matematikundervisning i flerspråkiga klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Laora Balliou; Micaela Karlberg; [2019]
  Nyckelord :Matematikundervisning; flerspråkiga elever;

  Sammanfattning : Det råder inga tvivel om att den svenska skolan har blivit alltmer mångkulturell de senaste decennierna. Detta har inneburit nya utmaningar och möjligheter i undervisningen och dess huvudroll, att gynna den enskilda elevens lärande och utveckling. LÄS MER