Sökning: "mångkulturell"

Visar resultat 1 - 5 av 627 uppsatser innehållade ordet mångkulturell.

 1. 1. Läsförståelse med flerspråkiga elever : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Arminé Housibian; Hamdi Olad; [2023]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelsestrategi; flerspråkiga elever; anpassning; mångkulturell; undervisa flerspråkiga elever; reading comprehension; multilingual students;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om hur några lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3. För att få svar på forskningsfrågan användes två kvalitativa metoder. Vi intervjuade och observerade åtta lärare från tre olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Utbildning och eurocentrism: Hur den tar sig uttryck och hur en arbetar emot den

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Oscar Johansson; Johanna Voigt; [2023]
  Nyckelord :Andrafiering; Eurocentrism; Interkultur; Metanarrativ; Mångkultur;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan från 2011 står det att undervisningen ska bidra till att elevers identitet kan relateras till det globala samt att skolan ska utgå från ett internationellt perspektiv. Däremot menar en rad forskare att historieundervisningen tenderar att vara eurocentrisk. LÄS MER

 3. 3. Interkulturell kommunikation i byggprojekt : En studie om kommunikationssvårigheter i projekt

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Mohamed Abdirahman Elmi; Hassan Hagi Omar; [2023]
  Nyckelord :Communication; Competence; Language; Culture; Kommunikation; Kompetens; Språk; Kultur;

  Sammanfattning : Samhället är i ständig utveckling och byggbranschen har till följd av den ökade andelen utländsk arbetskraft i byggsektorn blivit alltmer mångsidig och mångkulturell, vilket har resulterat i ett ökat intresse för kommunikationen i byggprojekt.   Syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen i byggprojekt, speciellt med fokus på kommunikationsproblem som uppstår. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga elever : Pedagogernas förhållningssätt till flerspråkiga elever i årskurs 2–3 i ett mångkulturellt klassrum i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nancy Demir; Daniella Akkaya; [2023]
  Nyckelord :mångkulturell; modersmål; språkutveckling; strategier; svenskundervisning; motivation; utmaning; ordförråd; bildstöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar för att stimulera språkutveckling i ämnet svenska för flerspråkiga elever i åk 2–3 i en mångkulturell skola. Studien har utförts med stöd av åtta årskurs 2–3 lärare genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga barn i förskolan : En studie om förskollärares arbete med barns flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alice Kongburan; [2023]
  Nyckelord :flerspråkighet; modersmål; mångkulturell förskola; förskollärare; pedagog; strategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares arbete med att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Studiens fokus ligger på förskollärares syn på sin egen kompetens i arbetet med barns flerspråkighet och förskollärares strategier för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER