Sökning: "mångkulturella urbana skolor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mångkulturella urbana skolor.

  1. 1. Elevers uppfattningar om lärares språkattityder

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Helin Kochar; [2021-03-08]
    Nyckelord :språkattityder; flerspråkighet; modersmål; förort; transspråkande; mångkulturella urbana skolor; enspråkighetsnorm;

    Sammanfattning : Elevers uppfattningar om deras lärares språkattityder undersöks ur ett sociolingvistiskt perspektiv, på en mångkulturell skola i en förort där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Forskning visar att elever som talar flera språk, gynnas av att få tala alla sina språk även i skolan. LÄS MER