Sökning: "mård"

Visar resultat 16 - 20 av 39 uppsatser innehållade ordet mård.

 1. 16. Den skriftspråkliga innemiljön i förskolan : En studie kring texter i förskolans innemiljö och pedagogers syn på det.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Karlsson-Mård; [2017]
  Nyckelord :Literacy; skriftspråklig miljö; skriftspråk; skriftspråksinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med ökad kunskap kring läs och skriftspråksinlärning i förskolan. I studien observerades den skriftspråkliga miljön kopplat till texter, och tre förskollärare intervjuades utifrån deras tankar kring texter i förskolan. LÄS MER

 2. 17. Att ställa frågan om våld i nära relation vid inskrivningssamtalet på en psykiatrisk avdelning : - ett kvalitetssäkringsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josephine Lidholm; Lovisa Mård; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Intimate relationship violence is physical, psychological or sexual violence that a person is exposed to in a relationship. There is a strong correlation between intimate relationship violence and mental health problems. A psychiatric ward at a hospital in Sweden, is working with a new routine. LÄS MER

 3. 18. Hälsa, personlig utveckling eller utevistelse? : En diskursanalys av förskolors hemsidor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annacarin Mård; Isabella Erikson; [2013]
  Nyckelord :Förskola; diskursanalys; marknadsanpassning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskolor presenterar sin pedagogiska verksamhet på sina hemsidor. I undersökningen studerades förskolor med olika styrelsesätt, uppdelade i bolagsdrivna, förenings- och idédrivna och kommunala förskolor. LÄS MER

 4. 19. Gränssnittets påverkan på användbarhet - En studie om de avgörande designprinciperna och designmönstren för ökad användbarhet

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sebastian Emmer; Emelie Mård; Daniel Jonsson; [2012-09-24]
  Nyckelord :Användbarhet; Designprinciper; Designmönster; Kognitiv genomgång;

  Sammanfattning : Organisationer runt om i världen blir allt mer beroende av olika former av IT-­‐stöd. Dåteknologin ständigt utvecklas, skapas ävenytterligare möjligheter för att effektivisera organisationers arbete. LÄS MER

 5. 20. Europeisering och politisk integration av nationella politiska partier : En studie av Vänsterpartiets och Miljöpartiets utveckling i synen på det europeiska samarbetet 1987-2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hannes Mård; [2012]
  Nyckelord :EU; europeanization; European integration; Swedish political parties;

  Sammanfattning : This paper examines if European integration has had an impact on national political parties by looking at the stances of the Swedish Green Party and the Left Party on the issue of the European Community and the European Union over time. With the development of the European Community and the European Union, national political parties face the challenge of an emerging political arena. LÄS MER