Sökning: "mårten hemström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mårten hemström.

  1. 1. Religionskunskapens förändring : Analys av läroböcker i religionskunskap för gymnasiet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

    Författare :Mårten Hemström; [2015]
    Nyckelord :kristendom; etik; läroplan; läroböcker; läromedel;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda sambanden mellan den presentation av kristendomens uppfattning i olika etiska frågor som finns i olika läroböcker i religionskunskap för gymnasiet från olika perioder och de läroplaner som var aktuella då. Hur beskrivs kristendomens etik i de olika läroböckerna? Vilka områden betonas och vilka tonas ner? Hur speglar de utvalda läroböckerna den läroplan som var aktuell när den skrevs? Med hjälp av hermeneutisk metod har jag analyserat tre läroböckers presentation av kristendomens etik genom att analysera hur var och en av dem presenterar några valda områden som kan hänföras till kristendomens etik. LÄS MER