Sökning: "möten med de äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden möten med de äldre.

 1. 1. Individen bakom sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Brukare; Gräsrotsbyråkrati; Handlingsutrymme; Kognitiv svikt; Professionsetik; Samtycke; Självbestämmande; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur biståndshandläggare upplever mötet med äldre med kognitiv svikt avseende problem och möjligheter med att inhämta samtycke. Studien baseras på en kvalitativ metod och med stöd av intervjusamtal med fem biståndshandläggare eftersöks en djupare förståelse för deras arbete med äldre med kognitiv svikt. LÄS MER

 2. 2. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 3. 3. Livet med sår : Kunskapsläget om patienters erfarenheter av svårläkta sår

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anderz Rexeborn; Åsa Hed; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan leva dagligen med svårläkta sår. Vanliga svårläkta sår är trycksår, bensår och maligna sår. Förekomsten av patienter med sår är högre i den äldre befolkningen och år 2030 antas en fjärdedel av Sveriges befolkning vara över 65 år. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med äldre kvinnor med demenssjukdom utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Stavem Jenny; [2017]
  Nyckelord :Dementia; Violence in close relationships; Abused older women; Person-Centered care; Interview study; Demenssjukdom; Våld i nära relation; Våldsutsatta äldre kvinnor; Personcentrerad vård; Intervjustudie;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Enligt den internationella etiska koden för sjuksköterskor (ICN) så ska sjuksköterskan handla för att skydda enskilda personer när deras hälsa hotas av andras handlingar. Personer med demenssjukdom kan få svårigheter att uttrycka sina behov, vilket ställer krav på omgivningen att kunna läsa av kroppsspråk vid illabefinnande. LÄS MER

 5. 5. Möten mellan generationer : En intervjustudie om äldre- och förskolepersonals uppfattningarom roller vid intergenerationella möten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nicolai Kroik; Stina Lindroth; [2017]
  Nyckelord :personal äldreboende förskola; roller; intergenerationella möten;

  Sammanfattning : I denna studie redovisas resultatet av tio kvalitativa intervjuer med personal från äldreboendenoch förskolor som deltagit i intergenerationella möten. Dessa möten utgör en av många olikaaktiviteter som aktivitetsansvariga på äldreboenden är med och organiserar för att stimulerade äldre som bor där. LÄS MER