Sökning: "möten"

Visar resultat 1 - 5 av 3382 uppsatser innehållade ordet möten.

 1. 1. ”Det är alldeles för svårt” – vuxna andraspråkselever och yrkeslärare läser samt reflekterar över innehållet i en lärobok i kursen Omvårdnad 1

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ulf Sparredal; [2023-09-11]
  Nyckelord :vuxenutbildning; komvux; läromedel; läroböcker; läromedelsforskning; språkteknologi; svenska som andraspråk; flerspråkighet; vård- och omsorgsprogrammet; Omvårdnad 1;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en studie av utmaningar som vuxna andraspråkselever som läser en yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen möter när de läser texter i en lärobok i ämnet Omvårdnad 1. Lärobokstexterna undersöks med en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder där de senare består i att vuxna andraspråkselever som studerar vård- och omsorgsprogrammets kurser inom kommunal vuxenutbildning läser, gör markeringar i och kommenterar på två texter i läroboken. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av arbetsflödet på en medicinoch akutsjukvårdsavdelning en fallstudie av avdelning 236/237 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Theliander; Soar Ötunc; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna fallstudie berör avdelning 236/237 på Mölndals sjukhus, en del av Sahlgrenska universitetssjukhus. Avdelningen som från början bestod av två separata har en historia som bestått av flera omstruktureringar och hög personalomsättning. LÄS MER

 3. 3. Dialog mellan lärare och elever. En studie om dialogskapande för att synliggöra hur värdegrunden och värdegrundsarbete förstås av elever och lärare på en gymnasieskola.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Bay Nord; [2023-07-06]
  Nyckelord :dialog; värdegrund; frågor; kunskap; filosofi; aktionsforskning; kritisk hermeneutik;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att synliggöra gymnasieelevers och gymnasielärares förståelse för värdegrund och värdegrundsarbete genom dialog. Teori: Studien vilar på aktionsforskningens teoretiska utgångspunkter som metodologisk ansats. Empirin tolkas utifrån hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKANS STRATEGIER I HÄLSOFRÄMJANDE MÖTEN MED BARN MED ÖVERVIKT OCH OBESITAS En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elise Jacobson; Anna Rönnegård; [2023-06-28]
  Nyckelord :Barn 6-18 år; hälsofrämjande arbete; obesitas; strategier; sjuksköterskor; vårdnadshavare; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel av världens barn är överviktiga och obesa och det är ett stort problem för samhället och de drabbade. Barn och unga med övervikt och obesitas har en stor risk för livslånga komplikationer och kan behöva medicinering och kontakt med sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Förändringar i den efterfrågade kompetensen hos en revisor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Thörnblom; Romel Mendoza; [2023-05-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I dagens samhälle går den teknologiska utvecklingen snabbt framåt. Tekniken har revolutionerat hela världen. Även revisionsbranschen förändras och väntas fortsätta förändras som följd av digitaliseringen. LÄS MER