Sökning: "mötesplats integration bostadssegregation fysisk miljö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mötesplats integration bostadssegregation fysisk miljö.

  1. 1. Mötesplatser som verktyg för integration : en fallstudie gällande möten inom området Fisksätra-Saltsjöbaden

    Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

    Författare :Tove Mark; [2015]
    Nyckelord :meeting places integration residential segregation public space; mötesplats integration bostadssegregation fysisk miljö;

    Sammanfattning : Bostadssegregationen i Sverige har vuxit sig mer intensiv över åren och därmed hamnat högt upp på den politiska agendan. Många bostadsområden har idag en homogen social sammansättning i fråga socioekonomi, etnicitet och demografi. LÄS MER