Sökning: "mRNA-seq"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mRNA-seq.

  1. 1. Investigation of Chromatin Organization and mRNA Expression in Drug Treated Human Erythroleukemia Cells

    Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

    Författare :Anam Minhas; [2022]
    Nyckelord :Erythroleukemia cells; mRNA-seq; ATAC-seq; Doxorubicin; Vinblastine; Erytroleukemiceller; mRNA-expression; kromatin; Doxorubicin; Vinblastine;

    Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att undersöka hur vanligt använda cancerläkemedel påverkar mRNA-uttryck och kromatinorganisation i humana erytroleukemiceller. Som modell användes K562-celler från en patient i blastocystkris (2), för att utvärdera leukemicellernas svar på cancerläkemedel vinblastin och doxorubicin. LÄS MER