Sökning: "magisteruppsats ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden magisteruppsats ledarskap.

 1. 1. How the Covid-19 pandemic has affected the leadership and the direction of the organization

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sharmineh Kakoulidis; Dekyi Hederstedt; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; TQM Total quality management ; change management; direction of the organization; customer need; organizational culture; leadership during crisis; empathy; digital communication channels; digital competence; value-based leadership; self-leadership; authentic-leadership; goal oriented leadership; empathetic leadership; trust based leadership; health-enhancing leadership; systems thinking; innovation; creativity; team; togetherness; reflection; conscious decisions; profitability; work smarter; Covid-19 pandemin; TQM Total quality management ; förändringsledning; ledning av organisation; kund behov; organisationskultur; leda under kris; empati; digitala kommunikationskanaler; digital kompetens; värdebaserat ledarskap; själv ledarskap; autentiskt ledarskap; målorienterat ledarskap; empatiskt ledarskap; tillitsbaserat ledarskap; hälsofrämjande ledarskap; systems thinking; innovation; kreativitet; grupp; togetherness; reflektion; medvetna beslut; lönsamhet; arbeta smartare;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats har varit att utforska hur Covid-19 pandemin har påverkat ledarskapet och organisationens riktning.    Covid-19 pandemin har påverkar olika delar av ledarskapet. Resultaten visar tydligt att chefer känner sig överbelastade eftersom de måste hantera många administrativa uppgifter och alternerande möten. LÄS MER

 2. 2. När fler behöver mer : Vilka organisatoriska förutsättningar får vård och omsorgschefer i den demografiska utvecklingen?

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Veronica Wiström; [2020]
  Nyckelord :manager; leader; conditions; demographic development; distance leadership; AIL; master´s thesis; chef; ledare; förutsättningar; demografisk utmaning; leda på distans; AIL; magisteruppsats;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer och sammanställning av policydokument ta fram chefers upplevelse av deras förutsättningar i sitt yrke och arbetsgivarens förväntningar och krav på chefernas prestation i den demografiska utvecklingen. Den teoretiska referensramen grundar sig i organisationsteori och organisationskultur för att ta med organisationernas strukturer kontra de kulturer som råder på arbetsplatser och synen på olika arbetsroller. LÄS MER

 3. 3. Normalitet och avvikelse - En normal elev det finns ju inte, alla är så olika

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotta Svensson; Kristin Strand; [2017]
  Nyckelord :individualisering; inkludering; normer; systemteori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Program och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hpNivå: Avancerad nivåTermin/år:Ht 2016Handledare: Bernt GunnarssonExaminator:Lisa HellströmTitel/ Rapportnummer:Normalitet och avvikelseNyckelord:individualisering, inkludering, normer, specialpedagogiska perspektiv, systemteori, ________________________________________________________________Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka hur några lärare resonerar kring normalitet och avvikelse. Syftet var också att undersöka om det finns några skillnader mellan hur några lärare i förskoleklass och lärare i mellanstadiet resonerar kring begreppen, samt att utifrån studiens resultat dra slutsatser rörande specialpedagogens arbete. LÄS MER

 4. 4. En utrikespolitisk analys av påverkningsfaktorer bakom Turkiets ändrade policy gentemot Syrien : Med fokus på  ledarskap, inrikes omstrukturering och extern chock.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mostafa Pawan; [2017]
  Nyckelord :Turkey; Syria; Kurds; IS; PKK; FPA; Turkiet; Syrien; Kurder; IS; PKK; UPA;

  Sammanfattning : Abstract  Master's essay by Pawan Mostafa Autumn term 2017. Supervisor: Magnus Lindh. LÄS MER

 5. 5. Kritiska framgångsfaktorer i anläggningsprojekt : vad är ett lyckat anläggningsprojekt och hur utvärderas anläggningsprojekt?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Aldijana Puskar Imsirovic; [2017]
  Nyckelord :Construction projects; successful projects; critical success factors; project evaluation; project triangle.; Anläggningsprojekt; lyckat projekt; kritiska framgångsfaktorer; utvärdering av projekt; projekttriangel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka vad som menas med ett lyckat projekt, vilka är de kritiska framgångsfaktorer för anläggningsprojekt och hur utvärderas anläggningsprojekt i praktiken.     Detta syfte prövades genom kvalitativa intervjuundersökningar i form av inledande studie som utgörs av personliga strukturerade intervjuer med öppna/ fria svarsalternativ baserat på mina kollegor ifrån Fastighet- och serviceförvaltningen, med fokus på anläggningsprojekt där beställaren är Gislaveds kommun och dels genom telefonintervjuer med projektledare och chefer ifrån PEAB, NCC, Accent Arkitekter, Weedo Tech med mera. LÄS MER