Sökning: "magmatiska logiken-ontologin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden magmatiska logiken-ontologin.

  1. 1. Sanningsregimens kontroll över kulturen : En studie om dansplattformen ICE HOT & New Public Management

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Johanna Granholm; Maria Härenstam; [2015]
    Nyckelord :New Public Management; NPM; samtida dans; diskursanalys; sanningsregim; work och control regim; magmatiska logiken-ontologin; Konst; kultur och ekonomi; Arts management.;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att belysa hur de kulturella och sociala praktikerna kring ICE HOT, en plattform för samtida dans, var formade och konstituerade. Vår analys grundar sig i hur aktörerna på fältet formas av sannings regimer. LÄS MER