Sökning: "magnesium"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet magnesium.

  1. 1. Degradation of model biomedical Mg alloys in aqueous media

    Master-uppsats, Lunds universitet/Materialteknik

    Författare :Max Viklund; [2020]
    Nyckelord :Magnesium; alloys; bio-materials; implants; corrosion; isothermal calorimetry; Technology and Engineering; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : This project investigates the influence of alloying elements, heat treatment and corrosion medium on the corrosion rates of three magnesium alloys Mg-5Zn, Mg0.27Ca, and Mg-0.27Ca-5Zn for use in bio-medical applications. LÄS MER

  2. 2. Effekt av magnesiumsupplement på insulinresistens hos

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Ida Sigvardsson; Fanny Moberg; [2019-06-25]
    Nyckelord :Magnesium; insulinresistens; oral supplementering; Magnesium; insulin resistance; oral supplementation;

    Sammanfattning : BakgrundNära 800 miljoner människor världen över lever med prediabetes eller diagnostiserad diabetes typ2. Magnesium har en betydande roll för glukosmetabolismen och hypomagnesemi har setts varavanligt förekommande vid förekomst av insulinresistens. LÄS MER

  3. 3. Effekt av peroral magnesiumsupplementering på blodtryck vid

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Rebecka Mjösberg; Emma Munch; [2019-06-25]
    Nyckelord :magnesium; supplementering; metabola syndromet; hypertoni; blodtryck; magnesium; supplementation; metabolic syndrome; hypertension; blood pressure;

    Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för högt blodtryck är i Sverige 27 procent. Högt blodtryck är en oberoenderiskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, men också en komponent av metabola syndromet. Viss forskningtyder på att lågt magnesiumintag ökar risken för metabola syndromet och därmed risken för hjärt- ochkärlsjukdom. LÄS MER

  4. 4. Use of MMC for Treatment of Pharmaceutical Residues in Wastewater

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :Laura Calmanovici Pacoste; [2019]
    Nyckelord :wastewater treatment; pharmaceutical; pollutions; environment; mesoporous magnesium carbonate; adsorption;

    Sammanfattning : Environmentally hazardous pharmaceutical residues in wastewater cannot successfully be removed by standard treatment procedures used in Swedish wastewater plants. There is a need for cheap, efficient techniques for removing pharmaceutical residues from wastewater. LÄS MER

  5. 5. Kalium och magnesium i lantbruksgrödor : deras funktion och inverkan på torkstress

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

    Författare :Maria Weigl; [2019]
    Nyckelord :gödsling; potatis; näringsämnen; vattenanvändningseffektivitet; vattenbrist;

    Sammanfattning : Framtidens klimat kommer bli mer extremt. För lite nederbörd samt värmeböljor under odlingssäsongen kommer troligen ske oftare vilket påverkar avkastningen för de flesta lantbruksgrödor negativt. Samtidigt kommer världens befolkning öka och det kommer behövas produceras mer mat för den ökande befolkningen. LÄS MER