Sökning: "magnestisk resonanstomografi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden magnestisk resonanstomografi.

  1. 1. Tomosyntes och förkortad magnetisk resonanstomografi- framtidens teknik? : En litteraturstudie om alternativa metoder för bröstcancerscreening

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Louise Muhr; Neda Hedary; [2019]
    Nyckelord :Bröstcancer; screening; mammografi; brösttomosyntes; magnestisk resonanstomografi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER