Sökning: "magnetisk lägesgivare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden magnetisk lägesgivare.

  1. 1. Automatiserad pulsationsrigg med övervakning och loggning av mätdata

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

    Författare :Fredrik Nilsson; [2018]
    Nyckelord :Automatiserad pulsationsrigg; LabVIEW; loggning av data; CompaqDAQ; trådtöjningsgivare; lastcell; magnetisk lägesgivare;

    Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagningen av en automatiserad pulsationsrigg som är utvecklad för test av skivbromsar. Utvecklingen av den automatiserade pulsationsriggen riktar sig mot att designa och konstruera ett automatiserat system. LÄS MER