Sökning: "main sponsor"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden main sponsor.

 1. 1. Faktorer för sponsring av damidrott : En kvalitativ studie om LIF-Dam

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jacob Palmborg; Daniel Ljung; [2022]
  Nyckelord :Sponsorship; motivation; women’s sports; marketing; sponsorship decisions; Sponsring; motivation; damidrott; marknadsföring; sponsringsbeslut;

  Sammanfattning : Bakgrund: All professionell idrott är mer eller mindre beroende av sponsorer för att kunna bedriva en bra verksamhet. Problematiken ligger i att herridrotten får en betydligt större del av den totala sponsringssumman. Sponsring inom damidrott är ett relativt outforskat område. LÄS MER

 2. 2. Sponsring inom lokalfotbollen i Göteborg : Värdesamskapande och etiska hänsynstagande

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sam Toosi; Mattias Ifter; [2022]
  Nyckelord :Business Economics; Marketing; Sponsorship; Football; CSR; Value co-creation; Ethics; Corporate values; Företagsekonomi; Marknadsföring; Sponsring; Fotboll; Föreningsliv; CSR; Värdesamskapande; Etik; Värderingar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och analyserar sponsringssamarbeten på lokal nivå med avgränsning mot lokala fotbollsföreningar i Göteborg. Avgränsning beror till stor del på den ökade populariteten bland sponsorer att engagera sig i lokala fotbollsföreningar. LÄS MER

 3. 3. Adoption of Additive Manufacturing in the Food Industry : Exploring marketing, sales, and after-sales strategies for the adoption of Additive Manufacturing in the food industry.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Burak Erol; Maitreya Chandrashekhar Datar; [2022]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Qualitative Interview; Adoption of AM; Adoption Marketing; Sales and After-sales Strategy; Food industry; Knowledge Gap; Adoption of Additive Manufacturing;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) is a technology that enables to print three dimensional solid objects which can be metal, plastic, and similar. AM has a lot of advantages such as lead time reduction and reduction in the number of steps required for manufacturing compared to the traditional manufacturing (TM) method. LÄS MER

 4. 4. Sponsringens betydelse för ideella fotbollsföreningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Richard Cederqvist; Rickard Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Sponsorship; Non-profit association; CSR; Marketing;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of why companies choose to sponsor non-profit football clubs in Sweden. The goal is that the increased understanding leads to non-profit football clubs being able to make themselves more attractive to sponsors. LÄS MER

 5. 5. Matchen utanför planen - En rättsvetenskaplig uppsats om skattemässiga avdrag för idrottssponsring och könsneutraliteten i regleringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Hvenfelt; [2022]
  Nyckelord :skatterätt; sponsring; idrott; jämställdhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the tax regulation regarding expenses for sponsorship addressed to the sports sector. Sponsorship is deductible as an expense to acquire and maintain income. This thesis uses three fictional situations to illustrate three different situations where sponsoring is at hand. LÄS MER