Sökning: "majoritetssamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet majoritetssamhälle.

 1. 1. Namnet ska ge rötter, men också vingar – En sociolingvistisk undersökning av invandrade föräldrars namnval till sina svenskfödda barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elaine Sjödin; [2021-10-01]
  Nyckelord :namn; förnamn; namnval; invandrade föräldrars namnval; identitet; identitetskonflikt; diskurs; deologi; makt; majoritetssamhälle;

  Sammanfattning : I föreliggande kvalitativa studie undersöks vilka faktorer invandrade föräldrar kan se som väsentliga när de väljer namn till sina svenskfödda barn samt om namnvalen kanses som en del i en identitetsskapande process. Om så är fallet undersöks om det finns någon konflikt mellan olika identitetsframställningar. LÄS MER

 2. 2. Same eller svensk? : Om livsåskådningsperspektiv i filmen Sameblod

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stina Wahlund; [2021]
  Nyckelord : Sameblod ; worldvievs ; identity ; sami minority in relation to swedish majority society ; reconciliation ; livsåskådning ; identitet ; samisk minoritet i relation till svenskt majoritetssamhälle ; försoning ;

  Sammanfattning : Abstract This essay will be interested in what the sami minority experience of swedish majority society can look like. In short, the purpose is to contribute to an increased understanding of sami life as representatives of a minority in a swedish majority society. LÄS MER

 3. 3. Samers vara eller icke vara i svensk skola : En undersökande studie om religionsämnets förändring över tid med fokus på samers framställning i läroplan, läromedel och undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Kevin Carlberg; Alina Hinas; [2021]
  Nyckelord :Sami; sami religion; curriculum; school documents; religion; politics; development; subaltern; minority; indigenous people; religious education; teaching; school.; Samer; samisk religion; läroplan; styrdokument; religion; politik; skeenden; maktstruktur; minoritet; urfolk; religionskunskap; undervisning; skola.;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka samer och samisk religion i relation till undervisningsämnet religionskunskap. Studien har undersökt läroplanernas utveckling, både från grundskolan och gymnasieskolan med fokus på samisk religion. LÄS MER

 4. 4. Majoritetssamhället och romer som grupp. En kritisk granskning av Diskrimineringsombudsmannens språkbruk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Mattias Nordman; [2014-12-18]
  Nyckelord :heteronorm; kunskapsproduktion; majoritetssamhälle; makt; romer som grupp;

  Sammanfattning : Med syfte att lyfta fram nya perspektiv på arbetet mot diskriminering ville jag komma till insikt om huruvida Diskrimineringsombudsmannens språkbruk ger upphov till maktstrukturer eller inte. Denna studie visar att hierarkier uppstår i arbetet mot diskriminering eftersom det är en verksamhet som innebär kategoriseringar och myndigheten bidrar till förekomsten av social stratifiering. LÄS MER

 5. 5. UTANFÖRSKAP I ETT MAJORITETSSAMHÄLLE : En diskursanalytisk studie med fokus på romerna i svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Jungmar; [2013]
  Nyckelord :Roma; media; minorities; segregation; discrimination; Sweden; integration policy;

  Sammanfattning : In this paper I study how the minority group Roma appears in the Swedish media. I also look at possible similarities and differences in appearance before and after the disclosure of the Roma registration by the Swedish police in September 2013. LÄS MER