Sökning: "makeup"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet makeup.

 1. 1. Återvinning av rökgaskondensat på Moskogen : Ett investeringsunderlag för minskad vattenkonsumtion på ett kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hans Gunnars; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Combined heat and power; CHP plant; flue gas condensate; flue gas condensate purification; makeup water purification; recycling; water conservation; sustainability; process water; Kraftvärme; kraftvärmeverk; rökgaskondensat; rökgaskondensatrening; spädvattenrening; återvinning; vattenbesparing; hållbarhet; processvatten;

  Sammanfattning : Det här projektet har varit på uppdrag av Kalmar Energi AB och har utförts på kraftvärmeanläggningen Moskogen. Projektet syftade till att undersöka om återvinning av rökgaskondensat till spädvatten var möjlig och ekonomiskt försvarbart. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Investment Strategies : A Quantitative Evaluation of Sustainable Investment Strategies For Index Funds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :John Erikmats; Johan Sjösten; [2019]
  Nyckelord :ESG; CSR; investment strategies; sustainable investment strategies; sustainability; sustainable investments; sustainable finance; index funds; tracking-error; tracking-error minimization; ESG; CSR; investeringsstrategier; hållbara investeringsstrategier; hållbarhet; hållbara investeringar; hållbar finans; indexfonder; tracking-error; minimering av tracking-error;

  Sammanfattning : Modern society is faced with the complex and intractable challenge of global warming, along with other environmental issues that could potentially alter our way of life if not managed properly. Is it possible that financial markets and equity investors could have a huge part to play in the transformation towards a greener and more sustainable world? Previous studies about investment strategies regarding sustainability have for the most part been centered around possibly less objective ESG-scores or around carbon and GHG-emissions only, with little or no consideration for water usage and waste management. LÄS MER

 3. 3. Mångfald genom inkluderande verksamhet : En nulägesanalys av Holmen Skog

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Mia Hasselblatt Bylander; [2019]
  Nyckelord :Diversity; inclusiveness; equality; organization; organizational change; gender representation; forest industry; globalisation; Mångfald; inkluderande verksamhet; jämställdhet; organisation; organisationsförändring; könsfördelning; skogsbranschen; globalisering;

  Sammanfattning : Svenska företag står inför stora marknadsförändringar i takt med att modern teknik, sociala strukturer och den etniska sammansättningen i samhället förändras. Ett sätt att arbeta med dessa förändringar är att öka mångfalden på arbetsplatsen genom inkluderande verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Sminkat ansvar : Relationshantering på sociala medier

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Gustafsson; Hanna Nathassia Sabrina Julkunen; [2019]
  Nyckelord :Social media; ethical cosmetics; cosmetic industry; CSR; marketing communication; branding; relationship marketing; social media marketing and webcare.; Sociala medier; etisk kosmetika; kosmetikabranschen; CSR; marknadskommunikation; varumärkesteorier; relationsmarknadsföring; social media marketing; webcare.;

  Sammanfattning : I samband med att dagens konsumenter blir allt mer medvetna om de globala, sociala och miljömässiga konsekvenser som vår konsumtion medför, har det på senare år ställt större krav ett på företagens arbetssätt mot ett mer hållbart och etiskt verksamhetsutövande. Av denna anledning har företagens ansvarstagande för miljön och samhället blivit en central fråga i företagsekonomiska diskussioner, även känt som Corporate Social Responsibility (CSR). LÄS MER

 5. 5. Bemålad och förgylld vimpel av siden. En fallstudie med fokus på praktisk metodutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Louise Franzén; [2018-06-21]
  Nyckelord :painted silk; gilding; pennant; conservation; Lascaux 303 HV; adhesive support;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:13.... LÄS MER