Sökning: "makro mikro"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden makro mikro.

 1. 1. "Filmen kan ses som en krok, en lina som drar in eleverna" : En kvalitativ intervjustudie om film i skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Arvidsson; Emilia Christiansson; [2020]
  Nyckelord :Skrivundervisning; stöd; film; Cummins fyrfältare; åk 4-6;

  Sammanfattning : Föreliggande studie berör tre verksamma lärares syn på hur film används i skrivundervisningen i svenskämnet. För att samla in studiens data användes en semistrukturerad intervjumetod där relevant data samlades in kring studiens syfte och forskningsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares tolkningar av ledarskapet i förhållande till Läroplanen : Förskollärares ansvar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Nikolov; Patricia Stamenova; [2020]
  Nyckelord :leda; förskolan; förskollärare; undervisning; målstyrda processer; pedagogiskt ledarskap; uppdrag; styrdokument;

  Sammanfattning : Förskollärarnas kompetens är en förutsättning för kvaliteten i förskolan och relationen mellan kvalitet och utbildad personal ses som högst relevant för att nå de nationella målen (Renblad & Brodin 2012, s.416). LÄS MER

 3. 3. Ditt, mitt eller vårt – en litteraturstudie kring forskning om samarbete mellan skola och habiliterande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Landén; [2020]
  Nyckelord :Gränssnitt; Habilitering; Litteraturstudie; Samarbete; Specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: I arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan skolan behöva samarbeta med andra verksamheter för att stödet ska optimeras, till exempel samarbeta med habiliterande verksamhet. Kunskapsbidraget i denna litteraturstudie är att vidga synen på samarbete mellan habiliterande verksamhet och skola genom att redogöra för på vilka olika sätt forskare beskriver samarbetet. LÄS MER

 4. 4. Min bro : En studie av innehåll i elevers sakprosatexter från nationella proven i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mika Sund; Julia Andersson; [2019]
  Nyckelord :nationella prov; sakprosatext; makro- och mikroteman; bindeord;

  Sammanfattning : Denna studie hämtar inspiration från en studie av Jenny Wiksten Folkeryd (2014) vars huvudsyfte var att bidra med ny kunskap om hur man kan studera och diskutera innehållsliga aspekter i elevers skrivande i lågstadiet. I studien uttrycks att det finns mycket lite forskning kring hur elever organiserar innehållet i sakprosatexter. LÄS MER

 5. 5. Lära från makro till mikro : Att använda animationer inom undervisning av biologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Emelie Svahn; [2019]
  Nyckelord :systems thinking; exploratory talk; animationer; organisationsnivåer inom biologin; fotosyntes;

  Sammanfattning : Animationer är ett allt vanligare inslag i biologiundervisningen, inte minst för att visa molekylära processer som är svåra att förstå utifrån 2-dimensionella stillbilder. I denna studie undersöks hur en animation kan användas av elever för att studera fotosyntes från ekosystem till molekyl. LÄS MER