Sökning: "makronutrient intag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden makronutrient intag.

  1. 1. Does eating frequency correlate with overweight and obesity among Swedish men and women?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

    Författare :Mikaela Sjöholm; [2017-06-07]
    Nyckelord :Eating frequency; overweight; energy intake; macronutrients; Ätfrekvens; övervikt; energiintag; makronutrient intag;

    Sammanfattning : Titel: Finns det ett samband mellan ätfrekvens och övervikt och fetma bland svenska män och kvinnor?Kurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Anna-Karin LindroosExaminator: Frode SlindeNyckelord: Ätfrekvens. övervikt, energiintag, makronutrient intag________________________________________________________________________________Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i hela världen, och ökar risken för ett flertal sjukdomar som diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och cancer. LÄS MER