Sökning: "makt hård och mjuk makt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden makt hård och mjuk makt.

 1. 1. FN-TWIPLOMATI - En studie om diplomatisk kommunikation på Twitter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Olivia Govik; [2018-09-14]
  Nyckelord :Digital diplomati; offentlig diplomati; mjuk makt; hård makt; maktutövande; Twitter;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka i vilken utsträckningmedlemsländer i FN:s säkerhetsråd använder sig av mjuk och hård makt i sinkommunikation på Twitter, och om användningen skiljer sig mellan permanentaoch icke-permanenta medlemmar.Teori: Det teoretiska ramverket består av Joseph Nye’s idéer kring mjuk och hårdmaktutövning. LÄS MER

 2. 2. Mjuk makt i en förändrad värld

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alec Axelblom; [2014]
  Nyckelord :Mjuk makt; hård makt; smart makt; internationell politik; utrikespolitik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet ‘mjuk makt’. Mjuk makt är en relativt ny term som myntades av statsvetaren Joseph Nye år 1990. Sedan dess har detta nya begrepp förändrat hur vi ser på internationell makt. Genom användandet av attraktion och lockelse använder sig stater av mjuk makt för att få inflytande. LÄS MER

 3. 3. Det bästa av två världar : Könsfördelningen inom Human Resources branschen utifrån det mjuka och hårda HRM-perspektivet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Heldring; [2013]
  Nyckelord :Horizontal gender segregation; Sex distribution; Soft and Hard HRM; Human Resources; Social Constructivism.; Horisontell könssegregering; könsfördelning; mjuk och hård HRM; Human Resources; socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Human Resources (en benämning för personalarbetet) är ett yrke som idag blir allt populärare. Trots detta visar statistik att en majoritet av kvinnor både studerar och arbetar med personalfrågor. Studien har därför som syfte att undersöka varför Human Resources branschen har en ojämn könsfördelning. LÄS MER

 4. 4. EU och Ryssland - Lika barn leka bäst?

  L3-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Svantesson; Lidia Garcia Guijarro; [2010]
  Nyckelord :Moldavien; EU; Ryssland; postkolonialism; hård makt; mjuk makt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU:s och Rysslands maktutövande över Moldavien framställs ofta som mycket olika, men den här uppsatsen visar på att det i båda fallen handlar om liknande postkoloniala strukturer – skillnaden ligger i vilken form av makt man använder inom dessa strukturer. Uppsatsen har som syfte att utifrån ett postkolonialt perspektiv och genom ett tillämpande av Joseph Nyes begrepp hård och mjuk makt, undersöka huruvida det faktiskt finns en betydande diskrepans mellan dessa aktörers agerande. LÄS MER

 5. 5. Hård eller mjuk, varför inte lite av varje – En studie om kombinationen av modernt och traditionellt ledarskap sett ur personalens synvinkel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Elisabeth Jansson; [2009]
  Nyckelord :Ledarskap; transaktionellt och transformativt ledarskap. ;

  Sammanfattning : Dagens ledarskap har genomgått stora förändringar och gått från traditionellt, hårt och byråkratiskt ledande till ett allt mer mjukt, flexibelt och personalfokuserat ledarskap. Kommer framtidens ledarskap att enbart bestå av mjukt ledarskap medan det traditionella dör ut, eller är det så att arbetslivet behöver båda i en kombination. LÄS MER