Sökning: "makt kontrollperspektiv"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden makt kontrollperspektiv.

 1. 1. Vem styr lärares arbete : Lärares autonomi ur ett kontrollperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sigrid Olason Rick; [2016]
  Nyckelord :lärares professionella autonomi; kontroll; beslutsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att genom kvalitativa intervjuer undersöka lärares uppfattningar om autonomi i sin yrkesroll. Valet av ämne grundar sig i ett personligt intresse för lärares arbetssituation och den ständigt pågående debatten kring lärare och skolan i stort. LÄS MER

 2. 2. De samhällsodugliga medborgarna: En undersökning kring Helsingborgs barnavårdsnämnds beslutsprocesser 1930 och 1940

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :André Törnkvist; [2014]
  Nyckelord :Normavvikande och vanartade ungdomar; Helsingborgs barnavårdsnämnd; skriftliga föredraganden; hemmet; yttervärlden; makt kontrollperspektiv; år 1930 och 1940; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet är att ur ett makt och kontrollperspektiv med tematik från den rumsliga vändningen försöka bidra med något nytt till forskningen om ungdomar och barn/ ungdomsvård. Material från Helsingborgs barnavårdsnämnd år 1930 och 1940 har använts. LÄS MER

 3. 3. Att motivera till hälsa : Hälsofrämjande arbete utifrån metodiken motiverande samtal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :AnnaMaria Kindahl; [2013]
  Nyckelord :motivation hälsa hälsofrämjande åtgärder makt;

  Sammanfattning : Ohälsa är ett problem för både individ och samhälle och stora resurser går årligen till kostnader som ohälsan medför. I arbetslivet har ökad press och minskat fysiskt arbete påverkat de anställdas hälsa negativt. LÄS MER